Yazarlara Bilgi - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Yazarlara Bilgi

HEAD’de yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş tüm makalelerin yayın hakkı SANERC’e aittir; Yayın Kurulunun izni olmadan makalelerin tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim/şekilleri hiç bir yerde yayınlanamaz. Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir; bilimsel içerikten Dergi Yayın Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere HEAD’e gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. HEAD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci
HEAD hakemli bir dergidir. HEAD’ye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın Kurulu ve en az üç hakem tarafından incelendikten ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılıp tüm yazarların onayı alındıktan sonra yayınlanır. 
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle Yayın Kurulu tarafından incelenir; bu incelemede makale konusunun güncelliği, hemşirelik uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir. HEAD makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yayınlanmaya aday bulunan makaleler hakemlere gönderilir.  Hakemler ve Yayın Kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilir; makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alınır. Yazar(lar)a makalenin basılacağı dergi sayısı ve numarası bildirilir. 

Yazarın Sorumluluğu 

Etik İlkeler

Dergimize yayinlanmak üzere makale gönderen yazarlar; asagida belirtilen etik ilkelere kesinlikle uymak zorundadirlar.

 • “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu”’nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Klinik Araştırmalar Etik Kurul”undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur.
 • Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Makale Telif Hakki Devir Formu
Makale takip sisteminde yer alan “Makale Telif Hakkı Devir Formu”nun doldurulması gerekir. 
(http://www.journalagent.com/kuhead/)

Makalenin Hazirlanmasi
Makaleler Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association=AMA) yazım kurallarına göre hazırlanır. Derleme yazılar 20, araştırma yazıları 25 sayfayı geçmemelidir (öz, tablo, sekil/grafik ve kaynaklar dahil).Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 5 olmalıdır.

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar (Format)

 • Makale 12 punto, 2 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yasla şeklinde olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır.
 • Ana başlıklar (birinci düzey) 14 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekildeyazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto, koyu veilk harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.
 • Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.
 • Ondalıklı sayılar ayrılırken virgül değil, nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
 • Metin içinde maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (Ftz), korelasyon (Rr) ve diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken italik gösterilmelidir.
 • Kullanılan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmalıdır. İlaçların jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari isim kullanılmamalıdır.
 • Baslikta veya öz bölümünde kisaltma kullanilmamalidir. Kisaltmalar, ilgili kelimelerin metin içinde ilk kullanildigi yerde yapilmali ve kisaltma sayisi mümkün oldugunca az olmalidir.
 • Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
 • Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır  (Örn: Tablo 1: Hasta Güvenliğini Etkiyen Faktörler).
 • Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, italik yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi küçük olmalıdır (Örn: Şekil 1: Miller’in klinik değerlendirme için ustalık piramidi).

Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası 
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen makale daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş ya da herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir. Makale için iletişim kurulacak yazar belirtilmelidir.

Başlık: Makalenin tam ve kısa başlığı olmalı, bu başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Makalenin kısa başlığı 6 kelimeyi geçmemelidir. 

Yazar(lar) Bilgisi: Bu bölümde aşağıda belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, ünvanları
 • Tüm yazar(lar)ın sırası ile görevi, çalıştığı kurum adı ve adresi
 • Tüm yazarı(lar)ın iletişim bilgileri (tel, faks ve e-posta)

Öz
Türkçe ve İngilizce öz ayrı sayfalarda yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce öz bölümü en fazla 200 kelime olmalıdır. Araştırma yazılarının Türkçe öz bölümü “Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerinden; İngilizce öz ise  “Aim, Methods, Results, Conclusion” bölümlerinden oluşmalıdır. Öz sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medikal Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. İlk anahtar kelime büyük harfle başlamalı, diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, kelimeler arasında noktalı virgül (;) olmalı ve son kelimenin bitimine nokta konulmalıdır.

Ana Metin 

Araştırma makalesi 
Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. 

Giriş: Bu bölümde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun hemşirelikle ilişkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir. 

Amaç: Araştırmanın amacı ve hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır. 

Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü, yapıldığı yer, örneklemi, veri toplama araçları, ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı, etik yönü ve verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın sınırlılıkları yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır. (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilir).

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir. 

Derleme Makale 
Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur.   Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki hemşirelik ile ilişkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmeli; dünyada ve Türkiye’de hemşirelik alanında yapılanlar ve yapılabilecekler yazar(lar)ın görüşlerini de içerecek biçimde irdelenmelidir. 

Olgu Sunumu
Olgu sunum makalesi giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun hemşirelik uygulamalarındaki yeri ve önemi verilmelidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorular tam olarak yanıtlanmış olmalıdır. 

Tablo ve Şekil/Grafikler
Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralanması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo ve şekil/grafikler, kaynaklardan sonra ve her biri ayrı sayfada olacak şekilde verilmelidir.

Kaynaklar
Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalı ve metinde yer aldığı sıraya göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları Index Medicus'a göre kısaltılmalıdır.  Bir kaynakta yazarların sayısı altıdan fazla olduğu durumlarda altıncı yazardan sonra “et al.” ya da “ve ark.” ibaresi eklenmelidir. Kaynak yazımı aşağıda belirtilen örenklere göre yapılmalıdır:

Kitap: 
Jarvis C. Physical examination and health assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000. p. 687-750.

Kitaptan bölüm: 
Melanie SM, Hickey JV. Neuroscience critical care. In: Hickey JV. editor. The clinical practice of neurological and neurosurgical nursing. 5th ed. Philadelphia:  Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p. 359-67.

Çeviri kitap: 
Ferry DR. On günde temel elektrokardiyografi. Çeviri, M. Kahraman. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001. s. 10-29.

Elektronik kitap:
Akdag R. The progress so far: health transformation in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. 
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_program_in_turkey_january_2009
 
(Erişim Tarihi: 18 Kasım 2012). 

Dergi: 
Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac surgery. Am J Crit Care 2003; 12(3):535-544.   

Dergi eki (Supplement):       
Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough?. Crit Care Nurse 2003; 23(Suppl. 5):2-15.

Elektronik rapor, doküman: 
World Health Organization. World alliance for patient safety forward programme 2005. 
http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf
 
(Erişim Tarihi: 8 Ağustos 2010).

TC Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta performans ve kalite yönergesi. 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/14_subat_2012/1402yonerge.pdf 
(Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2011). 

Tezler: 
Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi:Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi. Bolu: 2010.

Yazinin Gönderilmesi
HEAD yalnızca Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilen yazıları kabul etmektedir; e-posta ve posta ile gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.(http://www.journalagent.com/kuhead/). Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim HEAD online makale takip sistemi üzerinden otomatik olarak yapılır. Yazar(lar) HEAD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak sisteme kayıt olabilmektedir. Kayıt olduktan sonra e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Makale göndermeden önce mutlaka sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirlen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Sistemdeki tüm adımların doldurulması zorunludur. Makale sisteme yüklenirken aşağıdaki bölümlerin her biri ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

 • Başlık ve yazar bilgi sayfası
 • Türkçe ve İngilizce öz
 • Makale metni (Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz, ana metin, kaynaklar, tablo ve şekil/grafikler)
 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.