Non-Pharmacological Methods Used by Cancer Patients for Pain [HEAD]
HEAD. 2018; 15(2): 88-93 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.088  

Non-Pharmacological Methods Used by Cancer Patients for Pain

Fatma Genç1, Çiğdem Köçkar2, Fatma Mutlu1, Mehtap Buğdaycı2
1Giresun University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Giresun, Turkey
2Hasan Kalyoncu University, School Of Health Sciences, Nursing Department, Gaziantep,turkey

INTRODUCTION: Aim: This research was conducted to determine the use of nonpharmacologic methods to cope with the pain of cancer patients.
METHODS: Methods: This descriptive study was conducted with 123 cancer patients. Data were collected using "Verbal Rating Scale (VRS)" and "Non-Pharmacological Methods Form" developed by the researchers based on literature.
RESULTS: Results: The average age of the patients participating in the study is 58.17± 15.13. 53.7% of the patients were female, 53.7% were literate-primary school graduates and 29.3% were breast cancer. Of the patients included in the study, 54.4% said they had severe pain and 82.9% said they used painkillers. It is stated that 87% of the patients pray for the pain relief, 63.4% massage the pain area, 59.3% read the Qur'an and 58.5% breathing exercises.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the majority of cancer patients use nonpharmacologic methods in addition to pharmacologic methods in order to cope with pain. Among the nonpharmacologic methods they use most frequently are; praying, massaging the pain area, reading the Quran, and breathing exercises

Keywords: Cancer, pain, nonpharmacological methods


Kanser Hastalarının Ağrı İçin Kullandıkları Non- Farmakolojik Yöntemler

Fatma Genç1, Çiğdem Köçkar2, Fatma Mutlu1, Mehtap Buğdaycı2
1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu araştırma, kanserli hastaların ağrıyla baş etmede nonfarmakolojik yöntemleri kullanma durumlarının saptanması amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu çalışma, 123 kanser hastası ile yürütüldü. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Sözel Derecelendirme Ölçeği” ve literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan “Nonfarmakolojik Yöntemler Formu” kullanıldı.
BULGULAR: Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 58.17± 15.13’dür. Hastaların %53,7’si kadın, %53,7’sinin okuryazar-ilkokul mezunu, %29,3’ünün meme kanseri olduğu bulundu. Araştırmaya dâhil edilen hastaların %54,4’ü şiddetli ağrı yaşadığını, %82,9’u ise ağrı kesici kullandığını belirtti. Hastaların % 87’si ağrı durumunda geçmesi için dua ettiğini, %63,4’ü ağrı alanına masaj yaptığını, %59,3’ü Kuran okuduğunu, %58,5’i ise nefes egzersizleri yaptıklarını ifade ettiler
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kanser hastalarının büyük çoğunluğunun ağrıyla baş etmede farmakolojik yöntemlere ek olarak nonfarmakolojik yöntemleri de kullandıkları, en sık kullandıkları nonfarmakolojik yöntemler arasında; dua etme, ağrı alanına masaj yapma, Kuran okuma ve nefes egzersizlerinin yer aldığı sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Kanser, ağrı, nonfarmakolojik yöntemler


Fatma Genç, Çiğdem Köçkar, Fatma Mutlu, Mehtap Buğdaycı. Non-Pharmacological Methods Used by Cancer Patients for Pain. HEAD. 2018; 15(2): 88-93

Corresponding Author: Fatma Genç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD