Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Affecting Factors [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 275-282 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.275  

Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Affecting Factors

Hulya Fırat Kılıç, Serpil Çağlıyan, Gülten Sucu Dağ
Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Famagusta, North Cyprus

INTRODUCTION: This study was performed to determine emotional quotient and affecting factors in nursing students.
METHODS: The study population included 325 students studying nursing at Health Services School of Health Sciences Faculty at Doğu Akdeniz University in the academic year of 2014-2015. No sampling method was used and the study sample was composed of 222 students voluntarily participating in the study (68%). Data were collected with Personal Characteristics Form, involving questions about socio-demographics, and the Emotional Quotient Inventory. Obtained data were analyzed with Statistical Package Program for Social Sciences 15 and evaluated with Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis H test.
RESULTS: The mean total score was 123.31± 34.27 for the Emotional Quotient Inventory, 23.04±6.91 for its subscale empathy, 22.41±6.99 for its subscale awareness about feelings, 21.83±6.73 for its subscale motivating oneself, 21.38±6.37 for its subscale, social skills and 20.71±6.34 for its subscale management of feelings. Although there was a statistically significant difference between emotional quotient and year of study, type of university exam, education levels of fathers and receiving a course about emotional quotient (p<0.05), the difference between emotional quotient and gender was not significant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study showed that the students had low emotional quotient scores and that their emotional intelligence needs to be improved. It is important that nursing education plans include courses and training strategies to develop emotional intelligence.

Keywords: Emotional ıntelligence, nursing education, nursing students.


Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Hulya Fırat Kılıç, Serpil Çağlıyan, Gülten Sucu Dağ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazimagusa/kktc

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerini belirlemek ve duygusal zeka düzeylerini etkileyen faktörleri tanımlamak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini 2014-2015 Akademik yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenimlerini sürdüren 325 öğrenci oluşturturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 222 öğrenci (%68) örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini kapsayan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 15 paket programında kodlanarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamalarının 123.31± 34.27, alt ölçek puanları Empati 23.04±6.91, Duyguların Farkında Olma 22.41±6.99, Kendini Motive Etme 21.83±6.73, Sosyal Beceriler 21.38±6.37, Duygularını Yönetme 20.71±6.34 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin Duygusal Zeka Puan ortalamaları ile öğrenim gördükleri sınıf, üniversiteye giriş sınav sistemi, baba eğitim düzeyi ve duygusal zeka konusunda ders alma durumu gibi bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmakla birlikte (p<0.05), cinsiyet ile DZÖ ve alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma bulguları öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamalarının düşük olduğunu ve öğrencilerin duygusal zekalarının geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermiştir.Hemşirelik öğretim planlarında DZ geliştirmeye yönelik derslerin ve eğitim stratejilerinin yer alması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri.


Hulya Fırat Kılıç, Serpil Çağlıyan, Gülten Sucu Dağ. Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Affecting Factors. HEAD. 2017; 14(4): 275-282

Corresponding Author: Gülten Sucu Dağ, Cyprus


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD