The Relation Between Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Successes of Mothers [HEAD]
HEAD. 2013; 10(2): 14-19

The Relation Between Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Successes of Mothers

Kerziban Yenal1, Merlinda Aluş Tokat2, Yeter Durgun Ozan3, Özlem Çeçe2, Fatma Bakılan Abalı4
1Sifa University Faculty Of Health Sciences, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul University Nursing Faculty, İzmir Turkey
3Dicle University Ataturk School Of Health, Diyarbakır, Turkey
4İzmir Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital

OBJECTIVE: Breast feeding success is affected by a number of factors. Breast feeding self-efficacy was thought to be among the important factors that might affect the breast feeding success.
The study aims to investigate the relation between breast feeding self-efficacy and breast feeding successes of mothers during the postpartum period.

METHODS: It is a descriptive study. It was conducted in 3 state hospitals and one university hospital in İzmir. A total of 220 women and their babies, who met the sample criteria, were involved in the study between January 2011-December 2012. The sample inclusion criteria consisted of: women who were older than 18 and literate, had full-term and healthy birth, spoke Turkish, breastfed and had no chronic disease that would prevent the breast feeding and were volunteer to participate in the study. Data collection form regarding the defining characteristics, Breastfeeding Self-Efficacy Short Form Scale and breastfeeding success
was measured with the LATCH Assessment Tool.

RESULTS: Age average of mothers is 26.7. 44.5% of women are primary school graduates and 85.5% are housewives. Regarding the delivery method, 37.2% had vaginal and 62.8% had caesarean delivery. 59.1% of women have the experience of breast feeding. While the score average of postpartum breast feeding self-efficacy of women was 59, the score average of LATCH was 8.4. As a result of the correlation analysis, a statistically significant and positively strong relation was determined between the score averages of postpartum breast feeding self-efficacy of mothers and score averages of LATCH breast feeding success (r: 0.504, p: 0.000).
CONCLUSION: It was determined that the Breast Feeding Self-Efficacy is an important factor affecting the breast feeding success. It is important for breast feeding nurses/midwives to strengthen the breast feeding self-efficacy perceptions of mothers in order to increase the breastfeeding success.

Keywords: Breastfeeding, self-efficacy; breastfeeding success; nurse


Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları İle Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kerziban Yenal1, Merlinda Aluş Tokat2, Yeter Durgun Ozan3, Özlem Çeçe2, Fatma Bakılan Abalı4
1Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İzmir, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır, Türkiye
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/izmir

AMAÇ: Emzirme başarısı birçok faktörden etkilenmektedir. Emzirme başarısını etkileyebilecek önemli faktörlerden birinin emzirme öz-yeterlilik algısı olduğu düşünülmüştür. Çalışmanın amacı doğum sonrası dönemde annelerin emzirme öz-yeterlilik algısı ile emzirme başarısı arasındaki ilişkiyi incelemektir.

YÖNTEMLER: Tanımlayıcı bir çalışmadır. İzmir’de, 3 devlet ve bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Ocak 2011-Aralık 2012 arasında örneklem kriterlerine uyan toplam 220 kadın ve bebeği örneklemi oluşturmuştur. Örnekleme alma kriterleri: 18 yaşından büyük, miyadında ve sağlıklı doğum yapan, okuma yazma bilen, Türkçe konuşan, emziren, emzirmeye engel bir kronik hastalığı olmayan, çalışmaya katılmaya gönüllü kadınlar örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama araçları; tanımlayıcı özelliklere ilişkin veri toplama formu, emzirme öz-yeterlilik ölçeği-kısa şekli, LATCH emzirme değerlendirme aracı kullanılmıştır.
BULGULAR: Annelerin, yaş ortalamaları 26.7’dir. Kadınların %44.5’i ilkokul mezunu, %85.5’i ev hanımıdır. Doğum şekilleri, %37.2’si vaginal, %62.8’i sezaryen ile doğum yapmıştır. Kadınların %59.1’inin emzirme deneyimi bulunmaktadır. Kadınların postpartum emzirme öz-yeterlilik puan ortalaması 59, LATCH puan ortalaması 8.4 bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizinde, annelerin postpartum emzirme öz-yeterlilik puan ortalamaları ile LATCH emzirme başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde güçlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r: 0.504, p: 0.000).
SONUÇ: Emzirme öz-yeterlilik algısının emzirme başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğu saptanmıştır. Emzirme hemşireleri/ebelerinin emzirme başarısını artırmak için annelerin emzirme öz-yeterlilik algılarını güçlendirmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, öz-yeterlilik; emzirme başarısı; hemşire


Kerziban Yenal, Merlinda Aluş Tokat, Yeter Durgun Ozan, Özlem Çeçe, Fatma Bakılan Abalı. The Relation Between Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Successes of Mothers. HEAD. 2013; 10(2): 14-19

Corresponding Author: Kerziban Yenal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD