Assessment of the Nursing Students’ Coping Levels with Stress: Results of the One-Year Observation [HEAD]
HEAD. 2010; 7(2): 44-51

Assessment of the Nursing Students’ Coping Levels with Stress: Results of the One-Year Observation

Nermin Olgun1, Zehra Kan Öntürk1, Fatma Eti Aslan1, Ükke Karabacak1, Şehriban Serbest2
1Department Of Nursing, Faculty Of Health Sciences, Acibadem University, Istanbul, Turkey
2Acibadem Healthcare Group Nursing Services, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study is designed in order to observe the change
in the coping levels with stress of nursing students. The study is a
descriptive, cohort study.
METHODS: Population of the study is composed of 1st
year students (N=100) enrolled to the nursing program of a private
university in Istanbul. Data is accumulated through face-to-face
interview after receiving a written consent from the subjects. The data
stage is accumulated in the first week of students at the university and
at the end of the 1st year. Student identification forms and “Coping
with Stress Scale (CSS)” is used Numerical and percentile distribution,
arithmetic mean, “t” test and correlation analysis are used in the analysis
of the data. Cronbach Alpha coefficient is found as 0.84 of CSS. A
confidence level of 95% and a statistical significance level of p<0.05
are utilized in the evaluation of results.
RESULTS: It was determined that 10% of the students are male and the
mean age of the students was 19.69±1.20. That students coming out
of the town were 59% and that 60% of those were living at houses.
The scores mean in CSS was 156.99±15.98 (114-191) in the first
application, 160.26±13.81(125-195) in the second application and
159.86±15.30 (127-231) in the third application. Statistically significant
difference was determined between the first and second applications
mean scores of the CSS (p<0.05). In sub-groups “Actively coping with
stress” and “Positive Re-interpretation” and “Seeking Social Support
(emotional)” and “Approaching with Humor” statistically significant
difference was determined between the first and second applications
(p<0.05). There was not statistically significant difference between the
second and third applications mean scores of the CSS.
CONCLUSION: It can be said that nursing students, who experience
stress at most in getting into a university and relocating, are in a good
condition in coping with stress and that their coping levels have
improved compared to earlier times.

Keywords: Nurse, student; coping with stress.


Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Yıllık İzlem Sonuçları

Nermin Olgun1, Zehra Kan Öntürk1, Fatma Eti Aslan1, Ükke Karabacak1, Şehriban Serbest2
1Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri, İstanbul

AMAÇ: Araştırma hemşire öğrencilerin stresle başa çıkma düzeylerindeki
değişimi izlemek üzere tanımlayıcı ve kohort tipte planlandı.

YÖNTEMLER: Çalışma grubunu, İstanbul’da bir Vakıf
Üniversitesinin Hemşirelik bölümü 1. sınıfında okuyan öğrenciler
(N=100) oluşturdu. Veriler yazılı onam alındıktan sonra yüzyüze
görüşme yoluyla öğrencilerin ilk eğitime başladıkları hafta, ilk dönemin
tamamlandığı hafta ve 1. yılın dönem sonu toplandı. Kişisel bilgi formu
ve “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” kullanıldı. Veriler, sayı ve yüzde
dağılımlar, aritmetik ortalama, “t” testi ve korelasyon analizi ile
değerlendirildi. Ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.84 olarak bulundu.

BULGULAR: Öğrencilerin %10’unun erkek yaş ortalamasının 19.69±1.20
olduğu belirlendi. Öğrencilerin %59’unun şehir dışından geldiği ve
%60’ının evde ikamet ettiği belirlendi. Stresle başa çıkma puanı
ortalaması ilk uygulamada 156.99±15.98 (114-191), ikinci uygulamada
160.26±13.81(125-195), üçüncü uygulamada 159.86±15.30 (127-
231) bulundu. Birinci ve ikinci uygulama arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Alt boyutlardan “Aktif Başa
Çıkma” ve “Olumlu Tarzda Yeniden Yorumlama”, “Sosyal Destek
Arama (duygusal)” ve “Mizahi Yaklaşım” 1. ve 2. uygulama arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) olduğu saptandı. Toplam stres
puanlarında 2. ve 3. uygulamalar arasında değişiklik olmadığı belirlendi.

SONUÇ: Stres yaratan durumlar arasında ilk sıralarda yer alan üniversiteyi
kazanmak, adres değiştirmek gibi etkileri yaşayan hemşire öğrencilerin
stresle başa çıkma düzeylerinin iyi olduğu ve başlangıç durumlarına
göre arttığı söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, öğrenci; stresle başla çıkma.


Nermin Olgun, Zehra Kan Öntürk, Fatma Eti Aslan, Ükke Karabacak, Şehriban Serbest. Assessment of the Nursing Students’ Coping Levels with Stress: Results of the One-Year Observation. HEAD. 2010; 7(2): 44-51

Corresponding Author: Nermin Olgun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD