The Effects of Psychoeducation Given to Care Staff in Private Care Centers on their Knowledge, Attitudes, and Approaches about Schizophrenia [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 264-274 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.264  

The Effects of Psychoeducation Given to Care Staff in Private Care Centers on their Knowledge, Attitudes, and Approaches about Schizophrenia

Burcu Demir Gökmen1, Ayşe Okanlı2
1Igdir University, Vocational School Of Health Services, Department Of Health Care Services
2Istanbul Medeniyet University Faculty Of Health Sciences Nursing Department

INTRODUCTION: This study was carried out to determine the effects of psychoeducation on the knowledge, attitudes and approaches of the care staff who work in private care centers about schizophrenia.
METHODS: This study was carried out between the dates 01.11.2011 and 28.06.2013 in private care centers in the city of Ağrı with 68 care staff who agreed to join the research with pre-test, post-test, quasi-experimental design with comparative group. An introductory information form and schizophrenia oriented questionnaire form related with knowledge, attitiudes and approaches were used for gathering data. Psychoeducation was given to four groups (5-6 persons) for 45 minutes of education duration per week, 3 days a week during 10 weeks. Percentage distributions and chi-square test were used in the evaluation of the data.
RESULTS: After psychoeducation, it was found that increased the knowledge of the care staff about the causes, treatment and medication of schizophrenia and the socialisation of the patients when compared to the comparative group and pre-psychoeducation. It was also found that the results were statistically important (p<0.001). After the psychoeducation, compared to the pre-psychoeducation and comparative group and when the attitudes of the care staff against the communication, nutrition, sleep, uncontrolled behaviour, occupation and rules related with the patients who suffer from schizophrenia taken into account, it was determined that negative attitudes were decreased and positive attitudes were increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Psychoeducation affected the knowledge, attitudes and approches about schizophrenia positively of the care staff, who work in private care centers. According to this results, it can be recommended that, in the training care staff psychoeducation programs should be prepared continuously, regularly and become widespread.

Keywords: Psychoeducation, Schizophrenia, care staff


Özel Bakım Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarına Verilen Psikoeğitimin Şizofreniye Yönelik Bilgi, Tutum ve Yaklaşımlarına Etkisi*

Burcu Demir Gökmen1, Ayşe Okanlı2
1Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Sağlık Bakım Hiz. Böl.
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma psikoeğitimin, özel bakım merkezlerinde çalışan bakım elemanlarının şizofreniye yönelik bilgi, tutum ve yaklaşımlarına etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 01.11.2011- 28.06.2013 tarihleri arasında Ağrı ilindeki özel bakım merkezlerinde çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 68 bakım elemanı ile gerçekleştirildi. Araştırma karşılaştırmalı gruplarda ön test/son test yarı deneysel olarak yapıldı. Verilerin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu ve şizofreniye yönelik bilgi, tutum ve yaklaşımlarla ilgili anket formu kullanıldı. Psikoeğitim; 4 (5-6 kişilik) gruba, haftalık 45 dk’lık eğitim süresi ayrılarak, haftanın 3 günü ve 10 hafta boyunca uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar ve ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Psikoeğitim sonrasında bakım elemanlarının, psikoeğitim öncesine ve karşılaştırma gurubuna göre, şizofreni hastalığının nedenleri, tedavisi, ilaçları ve hastaların toplumsallaşması ile ilgili bilgi düzeylerinin arttığı ve sonuçların istatistiksel olarak önemli olduğu bulundu (p<0.001). Psikoeğitim sonrasında bakım elemanlarının, psikoeğitim öncesine ve karşılaştırma gurubuna göre, şizofreni tanısı olan bireye yönelik iletişim, beslenme, uyku, kontrolsüz davranış ile, iş/uğraşla ve kurallarla ilgili yaklaşımları ele alındığında, olumsuz yaklaşımlarının azaldığı olumlu yaklaşımlarının arttığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikoeğitim özel bakım merkezlerinde çalışan bakım elemanlarının şizofreniye yönelik bilgi, tutum ve yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu sonuçlara göre, psikoeğitim programlarının, bakım elemanlarının eğitiminde sürekli ve düzenli olacak şekilde hazırlanması ve yaygınlaştırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: psikoeğitim, şizofreni, bakım elemanı


Burcu Demir Gökmen, Ayşe Okanlı. The Effects of Psychoeducation Given to Care Staff in Private Care Centers on their Knowledge, Attitudes, and Approaches about Schizophrenia. HEAD. 2017; 14(4): 264-274

Corresponding Author: Burcu Demir Gökmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD