Psychosocial Approach of Gynecological Cancer Patients [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 298-303 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.298  

Psychosocial Approach of Gynecological Cancer Patients

Aslı Eker1, Ergül Aslan2
1Mersin Unıversity Health High School, Department of Midwifery, Mersin
2Florence Nightingale Faculty of Nursing,Department of Women Health Diseases Nursing, İstanbul

Symptoms experienced as a result of gynecological cancers and applied chemotherapy, radiotherapy and surgical treatments is perceived as a threat by the female to body image, sexual identity and reproductive. Therefore, women's and family may show complex emotional and behavioral responses at all stages of the disease such as diagnosis, treatment, recurrence after treatment and palliative periods. The diagnosis of gynecological cancer in women causes unrelated to sexual activity of women, inability to reach orgasm, perception of femininity, reproductive ability, body image and negative effects on social interaction. Also disrupted the social roles leads to prevention of the individual, anxiety, worry and experience a sense of uncertainty. Psychological disorders are often overlooked in the daily process of Oncology. In this process, patients and their families needs to support for increase the quality of life. Psychosocial treatment and care develops coping skills of patients and their families and it increases their adaptation to illness. Therefore, in order to provide optimal care nurses must take into account the patient's psycho-social care needs.

Keywords: Cancer, gynecological cancer, psycho-social care


Jinekolojik Kanser Hastalarında Psiko-sosyal Yaklaşım

Aslı Eker1, Ergül Aslan2
1Mersin Üniveristesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Mersin
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Jinekolojik kanserler sonucu yaşanan semptomlar ve uygulanan kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedaviler kadın tarafından beden imajına, cinsel kimliğine ve üreme yeteneğine yönelik bir tehdit olarak algılanmakta olup, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle kadın ve ailesi tanı, tedavi, tedavi sonrası nüks ve palyatif dönem gibi hastalığın her aşamasında karmaşık emosyonel ve davranışsal tepkiler gösterebilmektedirler. Jinekolojik kanser tanısının konulması kadınların cinsel aktiviteye yönelik ilgisiz olmasına, orgazma ulaşmada yetersizlik yaşamasına, kadınlık algısı, üreme yeteneği, beden algısı ve sosyal etkileşimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Ayrıca kesintiye uğrayan sosyal roller bireyin engellenme, tedirginlik, endişelenme ve bilinmezlik duygusu yaşamasına yol açmaktadır. Onkolojinin günlük sürecinde psikolojik bozukluklar sıklıkla gözden kaçırılır. Bu süreçte hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin artırılması için desteğe gereksinim vardır. Psiko-sosyal tedavi ve bakım; hasta ve ailenin baş etme becerilerini geliştirerek, hastalığa uyumlarını arttırmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin en ideal bakımı sağlayabilmesi için, hastanın psiko-sosyal bakım gereksinimlerini de dikkate alması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, jinekolojik kanser, psiko-sosyal bakım


Aslı Eker, Ergül Aslan. Psychosocial Approach of Gynecological Cancer Patients. HEAD. 2017; 14(4): 298-303

Corresponding Author: Aslı Eker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD