The Effect of Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students on Obesity Prejudice Level [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 79-86 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.079  

The Effect of Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students on Obesity Prejudice Level

Kadriye Sayın Kasar1, Asiye Akyol2
1Aksaray University Faculty of Health Sciences, Medical Nursing Department, Aksaray
2Ege University Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Izmir

INTRODUCTION: This study aims to determine healthy lifestyle behaviors of nursing students and their affect on obesity prejudice levels.
METHODS: This descriptive, cross-sectional study was conducted between September 2017 and January 2018 and comprised a total of 278 students enrolled in a university nursing faculty. The Individual Identification Form, Healthy Lifestyle Behaviors Scale II and Obesity Prejudice Scale-GAMS 27 were used to collect the data, and frequency, percentage, and Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used to analyse the data.
RESULTS: The average age of the students was 20.88±1.51, 83.1% were female and 68.3% were first-year students. The mean score of
the Healthy Lifestyle Behaviors Scale was 131.0±18.48 and the mean score of the Obesity Prejudice Scale-GAMS-27 was 75.47±9.23. In this study, the total scores of the Healthy Lifestyle Behaviors Scale were found to be higher in the fourth-year students, and this difference was found to be statistically significant (p<0.05). In addition, it was found that there was a statistically significant relationship between the variables of Obesity Prejudice Scale-GAMS-27 total score, income status, chronic disease presence, psychological assistance status and obese individual in family variables (p<0.05). There was no statistically significant relationship between total scores and subscales of Healthy Lifestyle Behaviors and the total score of Obesity Prejudice ScaleGAMS 27 (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it seems that healthy lifestyle behaviors do not have an effect on obesity prejudice level. It is believed that the findings of the study will allow the assessment of the current situation and the identification of the requirements in this area.

Keywords: Nursing, obesity, prejudice, healthy lifestyle.


Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Obezite Önyargı Düzeyine Etkisi

Kadriye Sayın Kasar1, Asiye Akyol2
1Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının obezite önyargı düzeyine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini; Eylül 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 278 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Birey Tanıtım Formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II” ve “Obezite Önyargı Ölçeği-GAMS 27” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, MannWhitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.88±1.51 olup, %83.1’i kadın ve %68.3’ü birinci sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalaması 131.0±18.48; Obezite Önyargı Ölçeği-GAMS-27 toplam puan ortalaması 75.47±9.23 olarak belirlenmiştir. Dördüncü sınıf öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca Obezite Önyargı Ölçeği-GAMS-27 toplam puan ortalaması ile öğrencilerin kaldığı yer, gelir düzeyi, kronik hastalık varlığı, psikolojik yardım alma ve ailede obez birey varlığı arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalaması ile Obezite Önyargı Ölçeği-GAMS 27 toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, obezite önyargı düzeyini etkilememiştir. Çalışma bulgularının mevcut durumun değerlendirilmesine ve bu alandaki gereksinimlerin tanımlanmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, obezite, önyargı, sağlıklı yaşam biçimi.


Kadriye Sayın Kasar, Asiye Akyol. The Effect of Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing Students on Obesity Prejudice Level. HEAD. 2019; 16(2): 79-86

Corresponding Author: Kadriye Sayın Kasar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD