The Relationship Between Individualized Care Perceptions and Moral Sensitivity Levels of Nursing Students [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 119-124 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.119  

The Relationship Between Individualized Care Perceptions and Moral Sensitivity Levels of Nursing Students

Pınar Doğan1, Merve Tarhan1, Ahu Kürklü2
1Istanbul Medipol Universty, Health Sciences Faculty, Nursing Deparment, Istanbul
2Bahcesehir Universty, Health Sciences Faculty, Nursing Deparment, Istanbul

INTRODUCTION: Individualized care is a reflection of the belief in the individuality of the human being, which forms the basis of nursing philosophy and professional codes of ethics. From this point of view, this study aimed to determine the relationship between moral sensitivity and individualized care perception of nursing students.
METHODS: This descriptive-correlational study was carried out on 300 students studying in the nursing department of a foundation university in Istanbul. A personal information form, the Individualized Care Scale – Nurse Version (ICS-A) and the Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ) were used as data collection tools.
RESULTS: While the students' total mean score was found to be 3.89±0.81 on the ICS-A, the students' ESS scores were72.00 ± 26.70. When the relationship between the ESS and ICS-A was examined, there was weak positive correlation between decision-making control and benefit and orientation dimensions (r=0.20, r=0.22). There was weak positive correlation between ICS-A rank averages and orientation sub-dimension (r=0.22).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the study, a weak positive relationship was found between ethical sensitivities and perceptions of individualized care. According to these results, it is considered important to use innovative learning methods to increase students' moral sensitivity in clinical practice.

Keywords: Moral sensitivity, individualized care, nursing students.


Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları İle Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Pınar Doğan1, Merve Tarhan1, Ahu Kürklü2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümü, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bireyselleştirilmiş bakım, hemşirelik felsefesi ve mesleki etik kodların temelini oluşturan insanın bireyselliğine olan inancın uygulama alanına yansımasıdır. Bu kapsamda çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin bireyselleştirilmiş bakım algıları ile ahlaki duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 300 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Kişisel Bilgi Formu, Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-Hemşire Versiyonu (BBAÖ) ve Ahlaki Duyarlılık Ölçeğinden oluşan anket formu ile veriler toplanmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin BBAÖ Hemşire versiyonundan aldıkları ortalama toplam puanın 3.89±0.81 olduğu belirlenirken ADA ortalama puanlarının 72.00±26.70 olduğu belirlenmiştir. ADA ile BBAÖ ve arasındaki ilişki incelendiğinde, karar verme kontrolü ile yarar sağlama ve oryantasyon boyutları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki (r=0.20, r=0.22) bulunurken BBAÖ sıra ortalamaları ile oryantasyon alt boyutunda pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=0,22).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları öğrencilerin ahlaki duyarlılıkları ile bireyselleştirilmiş bakım algıları arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Öğrencilerin klinik uygulamaların etik boyutlarına olan duyarlılıklarını, bireye özel bakımda kullanabilecek yetkinliğe sahip nitelikli mezunlar olabilmeleri noktasında yenilikçi öğrenim yöntemlerinin önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki duyarlılık, bireyselleştirilmiş bakım, hemşirelik öğrencileri.


Pınar Doğan, Merve Tarhan, Ahu Kürklü. The Relationship Between Individualized Care Perceptions and Moral Sensitivity Levels of Nursing Students. HEAD. 2019; 16(2): 119-124

Corresponding Author: Pınar Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD