Perceived Level of Social Support among Pregnant Women and Affecting Factors [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 125-133 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.125  

Perceived Level of Social Support among Pregnant Women and Affecting Factors

Merve Kanığ1, Kafiye Eroğlu2
1Department Of Nursing, Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University,istanbul,turkey
2Department Of Nursing,koc University,i̇stanbul,turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was carried out to determine the perceived social support level of pregnant women and factors affecting them.
METHODS: The sample consisted of 329 pregnant women who had no mental disabilities, were literate and had no risks in pregnancy. Prior to the research, ethical permission was obtained from the relevant institutions and individuals. The data were collected by using the Risk Assessment Form of the Ministry of Health, the Pregnant Diagnosis Form and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). The data collected were analyzed using the percentage, means, and the Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests.
RESULTS: It was found that the majority of pregnant women (64.4%) did not receive education in prenatal care, and 71.4% of the pregnancies were not planned. Almost all of those who had a planned pregnancy took prenatal care in the first trimester. The total average of MSPSS for pregnant women was 53.86±20.21. The family support subscale of the scale was 23.06±5.75 and was the highest. A significant difference was found between family support and age, work status, family type, and gestational week of the pregnancy, whether the pregnancy was planned, the education level of the spouse and the social security of the women under study (p<0.05). A significant difference was also found between the pregnant women's perceived level of social support and their level of education, work status, social security coverage, perceived level of the family income, family type, gestational week, and whether or not the pregnancy was planned (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The perceived level of social support is influenced by the women’s status, their gestational week and whether or not the pregnancy was planned.

Keywords: Perceived social support, factors affecting, pregnancy, social support.


Gebelerde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Merve Kanığ1, Kafiye Eroğlu2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,i̇stanbul,
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Anabilimdalı,i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, gebelerin algılanan sosyal destek düzeyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırmada örneklemi zihinsel engeli olmayan, okuma-yazma bilen, gebelikle ilgili herhangi bir riski bulunmayan 329 gebe oluşturmuştur. Araştırma öncesinde ilgili kurum ve kişilerden etik izinler alınmıştır. Veriler Sağlık Bakanlığı Risk Değerlendirme Formu, Gebe Tanılama Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ile gebelerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Gebelerin %64.4’ü doğum öncesi bakımda eğitim almadığı, %71.4’ünün gebeliğinin planlı olduğu bulunmuştur. Gebeliği planlı olanların tamamına yakını ilk trimestırda doğum öncesi bakım almıştır. Gebelerin ÇBASDÖ toplam puan ortalaması 53.86±20.21’dır. Ölçeğin Aile Desteği alt boyutu puan ortalaması 23.06±5.75 puan olup en yüksek düzeyde saptanmıştır. Aile desteği ile gebelerin yaşı, çalışma durumu, aile tipi, gebelik haftası, gebeliğin planlı olma durumu, eşin eğitim durumu ve sosyal güvence varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Gebelerin algıladıkları sosyal destek düzeyi ile eğitim düzeyi, çalışma durumu, sosyal güvence varlığı, ailenin gelir durumu algısı, aile tipi, gebelik haftası ve gebeliği planlama durumunun arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Algılanan sosyal destek düzeyini; kadınların statüsü, gebelik haftası ve gebeliğin planlı olması etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, etkileyen faktörler, gebelik, sosyal destek.


Merve Kanığ, Kafiye Eroğlu. Perceived Level of Social Support among Pregnant Women and Affecting Factors. HEAD. 2019; 16(2): 125-133

Corresponding Author: Merve Kanığ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD