Turkish Adaptation and Validity and Verification Percentages Study of the Incontinence-Associated Dermatitis and It's Severity Instrument [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 104-111 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.104  

Turkish Adaptation and Validity and Verification Percentages Study of the Incontinence-Associated Dermatitis and It's Severity Instrument

Pınar Avşar1, Şenay Gül2, Ayişe Karadağ3
1Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Nursing Department Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
3Koç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to adapt the Incontinence-Associated Dermatitis and Its Severity Instrument into Turkish and to determine its validity and verification percentages.
METHODS: This methodological study was carried out in two stages between February 2014 and September 2016. In the first stage, language validity was conducted and in the second stage, validity and verification percentages were completed. After obtaining permission from the authors of the instrument, language validity was conducted using the translation-back translation method. The validity of the instrument was carried out by consulting the opinions of nine experts. In addition, the verification percentages were derived by scoring four cases using the instrument with a total of 181 nurses, including 158 nurses working in intensive care units and 23 stoma and wound care nurses. In the analysis of the data, percent, arithmetic mean, frequency, standard deviation validity of content for validity study, and verification percentages were conducted between independent observers.
RESULTS: Of the nurses who participated in the study (n=181), the average age was 30.9 ± 5.7 and more than half had a university degree and were working intensive care clinics. Of the nurses, 12.6% were working in wound care clinics and were giving care to an average of one or two incontinent patients per week. According to the content validity index in the survey, the visibility adjustment was 1.00. Verification
percentages with regard to the four cases were between 92% and 99%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the instrument can be used to measure dermatitis and severity of incontinence.

Keywords: Validity, nursing, incontinence-associated dermatitis severity.


İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın Türkçeye Uyarlanması ve Geçerlilik ve Gözlemciler Arası Doğrulama Yüzdesi Çalışması

Pınar Avşar1, Şenay Gül2, Ayişe Karadağ3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın Türkçeye uyarlanması, geçerlik-gözlemciler arası doğrulama yüzdesinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu metodolojik çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk adımda dil geçerliği, ikinci adımda geçerlik ve gözlemciler arası doğrulama yüzdesi çalışması Nisan 2014-Eylül 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Yazarlardan uyarlama izni alındıktan sonra aracın dil eşdeğerliği çeviri-geri çeviri teknikleri kullanılarak yapılmıştır. İnkontinansa Bağlı Dermatit ve Şiddeti Aracı’nın geçerlik çalışması; dokuz uzmanın görüşüne başvurularak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gözlemciler arası doğrulama oranı, yoğun bakım ünitelerinde çalışan 158, stoma ve yara bakım ünitesinde çalışan 23 olmak üzere toplam 181 hemşirenin, 4 vakayı araç yönergesi doğrultusunda puanlamasından elde edilmiştir. Verilerin analizinde; yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma, geçerlik çalışması için içerik geçerliği yapılmış ve doğrulama oranı hesaplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin (n=181) yaş ortalamaları 30.9±5.7, yarıdan fazlası lisans mezunu ve yoğun bakım kliniklerinde çalışmaktadır. Hemşirelerin %12.6’sı yara bakım kliniklerinde çalışmakta olup yarıdan fazlası haftada ortalama bir-iki inkontinanslı hastaya bakım vermektedirler. Araştırmada İçerik Geçerlik İndeksi’ne göre görüş uyumu 1.00’dir. Hemşirelerin dört vakaya ilişkin doğrulama yüzdeleri %92 ile %99 arasındadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aracın inkontinansa bağlı dermatit ve şiddetini ölçmek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, hemşirelik, inkontinansa bağlı dermatit siddeti.


Pınar Avşar, Şenay Gül, Ayişe Karadağ. Turkish Adaptation and Validity and Verification Percentages Study of the Incontinence-Associated Dermatitis and It's Severity Instrument. HEAD. 2019; 16(2): 104-111

Corresponding Author: Pınar Avşar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD