The Use of Pulse Oximetry in Defining Critical Congenital Heart Diseases and the Role of Midwife-Nurse [HEAD]
HEAD. 2019; 16(2): 134-138 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.134  

The Use of Pulse Oximetry in Defining Critical Congenital Heart Diseases and the Role of Midwife-Nurse

Gülümser Dolgun
Istanbul University Faculty Of Health Science Department Of Midwifery, Istanbul

Congenital heart disease is the group of congenital abnormalities most frequently seen in newborns. Its incidence is 8-12 of 1000 live births. About a quarter of children with congenital heart disease have critical congenital heart disease. By routine examination in healthy newborns, less than 50% of critical congenital heart diseases can be detected. For this reason, in all newborns thought to be healthy and to be sent home, pulse oximetry screening for critical congenital heart diseases is recommended. It is important that the method is cheap, reliable, fast, non-invasive and proven. In this study, the importance of using pulse oximeters in newborns in the hospital within 24–48 hours after birth in order to determine the probability of critical congenital heart disease and the role of midwives and nurses in practice will be emphasized.

Keywords: Midwife, nurse, critical congenital heart disease, pulse oximeter; newborn screening.


Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Tanımlanmasında Pulse Oksimetrenin Kullanılması ve Ebe-Hemşirenin Rolü

Gülümser Dolgun
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü,i̇stanbul

Konjenital kalp hastalıkları, yenidoğanda en sık rastlanan doğumsal anomali grubunu oluştururlar ve 1000 canlı doğumda 8-12 arasında görülür. Konjenital kalp hastalığı olan çocukların yaklaşık 1/4'ü kritik konjenital kalp hastasıdır. Sağlıklı yenidoğanlarda rutin muayene ile kritik konjenital kalp hastalıklarının %50’den azı sapta¬nabilmektedir. Bu nedeenle, sağlıklı olduğu ve eve gönderilmesi düşünülen tüm yenidoğanlarda; kritik konjenital kalp hastalıklarının pulse oksimetre ile taramasının yapılması önerilmektedir. Yöntemin ucuz, güvenilir, hızlı, non-invaziv ve etkinliğinin kanıtlanmış olması önemlidir. Bu çalışmada, hastanede, anne yanında izlenen yenidoğanlarda; doğumdan sonra 24- 48 saat içinde, kritik konjenital kalp hastalığı olasılığının belirlemesinde; pulse oksimetre kullanımının önemi ve uygulamada ebe-hemşirelerin rolü üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ebe, hemşire, kritik konjenital kalp hastalığı, pulse oksimetre; yenidoğan taraması.


Gülümser Dolgun. The Use of Pulse Oximetry in Defining Critical Congenital Heart Diseases and the Role of Midwife-Nurse. HEAD. 2019; 16(2): 134-138

Corresponding Author: Gülümser Dolgun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD