Üniversite Öğrencilerinin Tecavüz Mitlerine İlişkin Görüşleri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 328-334 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.00086  

Üniversite Öğrencilerinin Tecavüz Mitlerine İlişkin Görüşleri

Büşra Yılmaz, Ümran Oskay
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, tecavüz mitlerinin üniversite öğrencileri tarafından kabul düzeyini ve öğrencilerin tecavüze yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini İstanbul Üniversitesi İşletme ve Veterinerlik fakültelerinde 2017-2018 yılında öğrenim gören tüm öğrenciler, örneklemini ise 15.01.2018–28.03.2018 tarihleri arasında, araştırmaya katılmaya gönüllü, Türkçe iletişim kurabilen, 18 yaş ve üzeri 407 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak demografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu ve Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatiksel analizler, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testinden yararlanıldı.
BULGULAR: Araştırmada Illinois Tecavüz Mitlerini Kabul Ölçeği toplam puanı düşük bulundu. Erkek öğrencilerde ve kırsal bölgede yaşayanlarda tecavüz mitlerini kabul durumu daha yüksekti. Kitle iletişim araçlarının cinsiyet ayrımcılığına özendirdiğine inanan öğrencilerin inanmayanlara göre tecavüz mitlerini daha fazla kabul ettikleri belirlendi. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre gece dışarı çıkarken daha fazla koruyucu önlem aldığı saptandı. Araştırmada, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla kitle iletişim araçlarının cinsiyet ayrımcılığına özendirdiğine inandığını belirttiği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencileri arasında düşük oranda da olsa tecavüz mitlerini kabul edenlerin ve cinsiyet ayrımcılığına inananların olması, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, tecavüz mitleri, görüş.


University Students’ Views on Rape Myths

Büşra Yılmaz, Ümran Oskay
İstanbul University-Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Women

INTRODUCTION: This study aimed to determine the level of acceptance of rape myths by university students and the students’ views on rape.
METHODS: The population of this cross-sectional descriptive study consisted of 408 students aged 18 and older who volunteered to participate in the study between January and March 2018. Data were collected using a personal information form containing demographic characteristics and the Illinois Rape Myths Acceptance Scale. Descriptive statistical analyzes, Kruskal–Wallis test and Mann–Whitney U test were used to evaluate the data.
RESULTS: The total score of the Illinois Rape Myths Acceptance Scale was found to be low in the study. Male students and rural inhabitants were more likely to accept rape myths. It was found that students who believed that mass media encouraged gender discrimination accepted rape myths more than those who did not. It was found that female students took more protective measures when going out at night than male students and that female students believed mass media encouraged gender discrimination more than male students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The fact that there is a low rate of accepting rape myths among university students and believing in gender discrimination shows the importance of raising public awareness on this issue.

Keywords: University students, myths of rape, view.


Büşra Yılmaz, Ümran Oskay. University Students’ Views on Rape Myths. HEAD. 2020; 17(4): 328-334

Sorumlu Yazar: Büşra Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.