Hemşirelik Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisi Farkındalıklarının ve Sağlık Davranışlarının Sağlık Okuryazarlığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 304-311 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.01112  

Hemşirelik Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisi Farkındalıklarının ve Sağlık Davranışlarının Sağlık Okuryazarlığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Sibel Peksoy Kaya, Sena Kaplan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 pandemisi farkındalıklarının ve sağlık davranışlarının sağlık okuryazarlığı ile
ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olup, örneklemini bir devlet üniversitesinin hemşirelik lisans programında eğitim alan 408 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri; “Bireysel Bilgi Formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları Ölçeği-II”, “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32” ile online olarak toplanmıştır. İstatistiksel analizde; yüzdelik hesaplaması, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada, öğrencilerin yaş ortalaması 20.89±1.95 olup, öğrencilerden 3’ü COVID-19 enfeksiyon tanısı almıştır. Öğrencilerin yeterli düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip olduğu (𝒙̅= 35.97±8.73) ve COVID-19 pandemi sürecinde sağlıklı yaşam davranışlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (𝒙̅= 55.76±12.05). Araştırmada, hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 enfeksiyonu ve önlemlerine ilişkin farkındalık arttıkça sağlık okuryazarlığı puan ortalamasının da arttığı belirlenmiştir (p<.05). Bunun yanı sıra öğrencilerin beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi alanında sağlıklı yaşam biçim davranışları puan ortalaması ile sağlık okuryazarlığı puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 enfeksiyonu farkındalığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile sağlık okuryazarlığı arasında ilişki bulunması nedeniyle öğrencilerde COVID-19 pandemi sürecinde sağlık okuryazarlığının günlük yaşama uyarlanması ve adaptasyonun sağlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam biçimi davranışı, COVID-19.


Evaluating the Relationship between Nursing Students’ Awareness of the COVID-19 Pandemic and Health Behaviors with Health Literacy

Sibel Peksoy Kaya, Sena Kaplan
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Obstetric and Gynecology Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the relationship between nursing students’ awareness of the COVID-19 pandemic and health behaviors with health literacy.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study comprised 408 students enrolled in an undergraduate nursing program at a public university in Turkey. The data were collected online using the Individual Information Form, Healthy Lifestyle Behavior Scale II, and Turkish Health Literacy Scale-32. The percentiles, significance test of the difference between two means, and Pearson correlation analysis were used to analyze the data.
RESULTS: The mean age of students was 20.89±1.95 and three of them had been diagnosed with COVID-19. It was determined that the students had sufficient health literacy (𝒙̅ =35.97±8.73), and healthy lifestyle behaviors during the COVID-19 pandemic were at a moderate level (𝒙̅ =55.76±12.05). The results showed that as awareness of nursing students regarding COVID-19 and precautions against it increased, their mean score of health literacy increased, too (p<.05). Furthermore, there was a positive correlation between students’ mean score of healthy lifestyle behaviors in nutrition, physical activity, and stress management and their mean score of health literacy (p<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the results have shown a relationship between nursing students’ awareness of COVID-19 and healthy lifestyle behaviors and health literacy, it is suggested to adapt the health literacy to students’ daily life during the pandemic period.

Keywords: Nursing students, health literacy, healthy life style behavior, COVID-19.


Sibel Peksoy Kaya, Sena Kaplan. Evaluating the Relationship between Nursing Students’ Awareness of the COVID-19 Pandemic and Health Behaviors with Health Literacy. HEAD. 2020; 17(4): 304-311

Sorumlu Yazar: Sibel Peksoy Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.