Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi: Genital Akıntılar [HEAD]
HEAD. 2008; 5(1): 34-40

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi: Genital Akıntılar

Hediye Arslan1, Nuran Kömürcü2, Hatice Yıldız Eryılmaz2, Nimet Sevgi Gençalp2, Feride Engin Yiğit2, Zübeyde Ekşi2, Özlem Can Gürkan2, Dilek Coşkuner Potur2, Dilek Sayın2, Nevin Çıtak Bilgin2
1Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, genital akıntıları değerlendirerek şüpheli olguları
uygun tanı ve tedavi için yönlendirmek, verilen tedavinin etkin
kullanımını sağlamak, genital yol enfeksiyonlarından korunma, yanlış
uygulamaların düzeltilmesi için eğitim ve danışmanlık yapmak amacıyla
uygulandı.

YÖNTEMLER: Deneysel ve ileriye dönük olarak tasarlanan
araştırmanın evrenini, İstanbul ili Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alan
yedi kültür merkezine başvuran kadınlar oluşturdu. Örneklem grubunu
dört kültür merkezine gelen, randomize kontrollü yöntemle seçilen
15-49 yaş arası, okuryazar, evli, menopoza girmemiş ve çalışmayı
kabul eden kadınlar oluşturdu. Çalışmada toplam 610 kadına ulaşıldı;
örneklem ölçütlerine uyan 88 kadın deney grubuna, 87 kadın ise
kontrol grubuna alındı. Deney grubundaki kadınlara dört hafta süren
eğitim ve danışmanlık programı uygulandı; kontrol grubundaki
kadınlara ise farklı konularda sadece bir kez eğitim verildi.

BULGULAR: Çalışma sonucunda deney grubundaki kadınların eğitim
programı öncesi ile sonrası birinci ve üçüncü ayda yapılan
değerlendirmelerinde, bilgi puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
yükseldiği saptandı. Deney ve kontrol grubunda %54.4 oranında
anormal genital akıntı saptandı. Akıntı nedeniyle deney grubundaki
kadınların %37.5’inin, kontrol grubundaki kadınların ise %31’inin
sağlık kurumlarına başvurdukları saptandı. Deney grubunda genel
tutum puanları, doktora gitme davranışı ve genital yol
enfeksiyonlarından korunma alt boyutlarında ileri düzeyde anlamlılık
gösterirken, kontrol grubunda sadece doktora gitme alt boyutunda
anlamlı farklılık saptandı.

SONUÇ: Genital yol enfeksiyonundan korunma ve etkin tedavinin
sürdürülmesinde üreme sağlığı bilinci geliştirme amacıyla gerçekleştirilen
eğitim programının bilişsel, duyuşsal ve davranışsal (tutum geliştirme)
yönden başarılı olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, koruyucu sağlık davranışları; vajinal akıntı; hasta eğitimi.


Reproductive Health Awareness Development Project: Genital Discharge

Hediye Arslan1, Nuran Kömürcü2, Hatice Yıldız Eryılmaz2, Nimet Sevgi Gençalp2, Feride Engin Yiğit2, Zübeyde Ekşi2, Özlem Can Gürkan2, Dilek Coşkuner Potur2, Dilek Sayın2, Nevin Çıtak Bilgin2
1Maltepe University School Of Nursing, Istanbul, Turkey
2Marmara University School Of Nursing Nursing Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Our research was planned to evaluate genital discharges,
lead suspected participants for suitable diagnosis and treatment, protect
from genital tract infections, take corrective-actions in case of improper
applications and provide education counsel for active treatment.
METHODS: Experimental and prospective research, the subject of
experiment consisted of women who come to 7 cultural centers which
are located in Üsküdar in ‹stanbul. Sample group was composed of
women who were randomly controlled chosen, between ages of 15-
49, literate, married, having not experienced menopause and accepting
to join the study in 4 cultural centers. Experiment group subjects were
submitted to a four week education-counseling program. Control
group subjects were trained only once on different issues. Total 610
women were reached and among ones who met sampling criteria 88
women were selected for experiment group and 87 women for control
group.
RESULTS: According to the evaluations of study made pre and post 4
weeks education and at the end of the 3rd months of the education,
the experiment group showed major positive relations with the
information grade averages. It was determined that percentage of
abnormal vaginal discharge for groups was 54.4% visiting a physician
because of the discharge was 37.5% for experiment group and 31%
for control group. Experiment group showed highly significant
improvement with the general attitude score, in subgroups of the
habitual visit of physician and prevent from genital infection while
control group showed a minor difference in subgroup of the habitual
visit of physician.
CONCLUSION: As a result, training program which was planned to
improve reproductive health awareness development in order to prevent
genital discharge and sustainment of effective treatment proved to be
successful in cognitive, sensorial and behavioral aspects.

Keywords: Nursing education, health promotion; vaginal discharge; patient education.


Hediye Arslan, Nuran Kömürcü, Hatice Yıldız Eryılmaz, Nimet Sevgi Gençalp, Feride Engin Yiğit, Zübeyde Ekşi, Özlem Can Gürkan, Dilek Coşkuner Potur, Dilek Sayın, Nevin Çıtak Bilgin. Reproductive Health Awareness Development Project: Genital Discharge. HEAD. 2008; 5(1): 34-40

Sorumlu Yazar: Hediye Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.