Kadınların İnfertilite Tedavisinde Kullandıklarıtamamlayıcı Alternatif Tedavi Uygulamalarının Belirlenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 317-321 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.04379  

Kadınların İnfertilite Tedavisinde Kullandıklarıtamamlayıcı Alternatif Tedavi Uygulamalarının Belirlenmesi

Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aysu Buldum
Mersin Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, çocuk sahibi olamayan kadınların kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini Kasım 2017 - Mayıs 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin yardımcı üreme teknikleri polikliniğine başvuran 102 infertil kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan infertil kadınların tanıtıcı özellikleri ile infertilite süresi ve nedenine yönelik sorulardan oluşan kişisel bilgi formu ve “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yaklaşımları Ölçeği” kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS for Windows 20.0 paket programı kullanılarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ki-kare testi, students t-testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir
BULGULAR: Araştırmaya dahil olan kadınların %59.7’sinin 31-40 yaş aralığında, %38.2’sinin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir Kadınların %58.8’inin çalıştığı, %69.6’sının gelir durumunun giderine denk olduğu ve %79.4’ünün de çekirdek aile yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Araştırmada, kadınların %61.8'i tamamlayıcı alternatif tıp uygulamalarını kullandıkları belirlenmiştir. Tamamlayıcı alternatif tedavi uygulamalarını kullanan kadınların%87.3’ü dua etmek, %86.2’si komşuya gitmek, %68.6'sı namaz kılmak, %45.1'i de adak adamak gibi bilişsel davranışsal yaklaşımları, %61.8’inin bal, %56.9’unun keçiboynuzu, %53.9’u sarımsak, %45.1'i omega kapsülleri tüketmek gibi biyolojik yaklaşımları %33.3’ü kolonya ile bileklerini ovmak, %16.4’ü de bardak çektirmek, %11.9'u bioenerji uzmanına gitmek gibi manüplatif ve enerji yaklaşımlarını kullandıkları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin infertilite de kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif uygulamaların bilinmesi oldukça önemlidir. Hemşireler bireylerin tamamlayıcı alternatif tedavi kullanma durumlarını ve hangi yöntemleri kullandıklarını bilmesi, zor ve uzun bir süreç olan tedavi sürecinde yan etkilerinin oluşmasının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamalar ile ilgili niteliksel çalışmaların yapılması, ebe ve hemşirelere tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamalara yönelik eğitim verilmesi önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, infertilite, tamamlayıcı alternatif uygulamalar.


Determining Complementary and Alternative Therapies Used in Women’s Infertility Treatment

Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aysu Buldum
Mersin University, Faculty of Nursing, Mersin

INTRODUCTION: This descriptive study aimed to determine the complementary and alternative therapies used by women for infertility treatment.
METHODS: The sample of the study comprised 102 infertile women admitted to the out patient reproductive clinic of a university hospital between November 2017 and May 2018. Data were obtained by using a personal information form prepared by the researchers and consisting of questions that ask for the kinds of complementary and alternative treatments that infertile women have used and by using the “Complementary and Alternative Medicine Approaches Scale.” The data were evaluated by using SPSS for Windows 20.0 package program using number, percentage, mean, standard deviation, chi-square test and Student’s t-test. The statistical significance level was accepted as p<.05.
RESULTS: It was determined that 59.7% of the women included in the study were between the ages of 31–40 and 38.2% were university graduates. Of the women, 58.8% worked, 69.6% had income equivalent to expenses and 79.4% had a nuclear family structure. In the study, 61.8% of women used complementary or alternative treatments. Of them, 87.3% prayed, 86.2% went to neighbors, 68.6% performed ritual prayers, 45.1% turned to cognitive behavioral approaches. Furthermore, 61.8% of the women consumed honey,56.9% carob,53.9% garlic, and 45.1% omega capsules were used as nutritional treatments. It was found that 33.3% of the women who could not have children naturally used manipulative and energy approaches such as rubbing their wrists with cologne, 16.4% performed cupping, and 11.9% went to bioenergy specialists.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is very important to know the complementary and alternative treatments used by infertile women wanting to have children. It is very important for nurses to know whether their patients’ use of complementary and alternative therapies and what methods they use, and to prevent the occurrence of side effects in the difficult and long process of treatment. Inline with the results of this research, it is recommended that qualitative studies on complementary and integrated practices be conducted and that midwives and nurses receive training for complementary and integrated practices.

Keywords: Nurse, infertility, complementary alternative applications.


Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aysu Buldum. Determining Complementary and Alternative Therapies Used in Women’s Infertility Treatment. HEAD. 2020; 17(4): 317-321

Sorumlu Yazar: Tuba Güner Emül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.