Ameliyathane Hemşirelerinde Kas-İskelet Sistemi Ağrılarının İncelenmesi [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 1-7 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.001  

Ameliyathane Hemşirelerinde Kas-İskelet Sistemi Ağrılarının İncelenmesi

Didem Kandemir1, Ahmet Karaman2, Gülay Altun Uğraş3, Seher Deniz Öztekin2
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
3Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı ameliyathane hemşirelerinin deneyimlediği kas iskelet sistemi ağrılarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma, Haziran-Ekim 2015 tarihleri arasında 162 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, bireysel özellikler formu ile Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Anketi kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama ve standart sapma), Ki-kare ve Mann Whitney U testleri kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan ameliyathane hemşirelerinde görülen kas iskelet sistemi ağrılarının %56.8’inin sırt, %51.9’unun bel ve %49.4’ünün boyun bölgesinde olduğu; bunları sırasıyla omuz (%43.2), ayak/ ayak bileği (%38.3) ve diz (%31.5) bölgelerinin izlediği görüldü. Ameliyathane hemşirelerinin %88’inin son bir yılda, %79.3’ünün son bir ayda ve %57.6’sının son bir haftada en sık yaşadığı ağrının sırt ağrısı olduğu saptandı. Ameliyathanede yaş ortalaması düşük ve haftalık çalışma süresi yüksek olan hemşirelerde kas iskelet sistemi ağrılarının daha fazla görüldüğü belirlendi (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ameliyathane hemşirelerinde en fazla görülen kas iskelet sistemi ağrılarının sıklıkla sırt, bel ve boyun bölgelerinde olduğu belirlendi. Bu doğrultuda; çalışan sağlığının korunması ve geliştirmesi için hastanelerde işyeri sağlık birimlerinin kurulması, sağlık çalışanlarına kas iskelet sistemi ağrılarını önlemeye yönelik eğitim verilmesi, hemşirelerin haftalık çalışma saatlerinin düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, kas iskelet ağrısı, ameliyathane, ameliyathane hemşiresi.


Determination of Musculoskeletal System Pain in Operating Room Nurses

Didem Kandemir1, Ahmet Karaman2, Gülay Altun Uğraş3, Seher Deniz Öztekin2
1Kilis 7 Aralık University Yusuf Şerefoğlu High School of Health
2İstanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty
3Mersin Universty Nursing Faculty

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine musculoskeletal pain experienced by operating room nurses.
METHODS: The study was conducted in descriptive type between June-October 2015 on 162 nurses. Data was gathered using Extended Nordic Musculoskeletal Survey and individual characteristics form. Descriptive statistics, Ki-kare and Mann Whitney-U tests were used in the data analysis.
RESULTS: It was determined that musculoskeletal system pain in the operating room nurses participating in the study was 56.8% in back, 51.9% in low back and 49.4% in neck region. It was seen that the shoulder (43.2%), foot/ ankle (38.3%) and knee (31.5%) regions were followed respectively. It was found that 88% of the operating room nurses had back pain in the last one year, 79.3% in the last month and 57.6% in the last week. Musculoskeletal system pain was more frequent in nurses with low age average and high weekly working hours in the operating room (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequently musculoskeletal pain in the operating room nurses was found in back, low back and neck regions respectively. Thus, it is suggested to establish workplace health units in order to protect and develop occupational health of the employees, to provide training to health care employees about prevention of the musculoskeletal pain and to organize weekly working hours of nurses.

Keywords: Pain, musculoskeletal pain, operating rooms, operating room nursing.


Didem Kandemir, Ahmet Karaman, Gülay Altun Uğraş, Seher Deniz Öztekin. Determination of Musculoskeletal System Pain in Operating Room Nurses. HEAD. 2019; 16(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Didem Kandemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.