Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlik Düzeyinin Eğitim Stresi Üzerine Etkisi [HEAD]
HEAD. 2019; 16(4): 306-312 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.306  

Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlik Düzeyinin Eğitim Stresi Üzerine Etkisi

Seda Göger1, Ayşe Çevirme2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin öz yeterlik düzeyinin eğitim stresi üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 246 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı ya da Demografik Bilgi Formu, Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi, one-way anova, kruskall-wallis testi, pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puanları arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bağımsız değişkenlerden cinsiyet, sınıf ve Genel Öz Yeterlik Ölçeği toplam puanının, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puanını yordamakta ilişkili faktörler olduğu saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde algılanan öz yeterlik düzeyinin hemşirelik eğitimi stresi üzerinde etkili olduğu saptandı. Öğrencilerin eğitimleri boyunca yaşadıkları stres türünün, derecesinin ve stresle baş etme yollarının değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, öz yeterlik, eğitim stresi


Effects On The Educational Stress Of The Self-Efficacy Level Of Nursing Students

Seda Göger1, Ayşe Çevirme2
1Program Of Elderly Care, Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department Of Public Health Nursery, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: This study was planned to determine the effect of nursing self-efficacy level on educational stress.
METHODS: The sample of the descriptive research consists of 246 undergraduate students studying and accepting to participate in the study, in the nursing department. In the collection of data, Introductory Characteristics Information Form for Students, Nursing Education Stress Scale and General Self-Efficacy Scale were used. Data was analysed with descriptive statistics, independent sample t test, one-way anova, kruskall-wallis test, pearson correlation and multiple regression analysis.
RESULTS: In the research, there was a significant negative correlation between the total score of the General Self-Efficacy Scale and the Nursing Education Stress Scale at the weak and advanced level (p<0.05). The total scores of independent variable gender, class and General Self-efficacy Scale were found to be related factors in predicting the total score of Nursing Education Stress Scale (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, it was determined that as the general self-efficacy levels of the nursing students increased, their nursing educational stress level is decreased. It is suggested. It is recommended that students are evaluated the type, degree of stress and ways of coping with stress during their education.

Keywords: Nursing student, self-efficacy, educational stress


Seda Göger, Ayşe Çevirme. Effects On The Educational Stress Of The Self-Efficacy Level Of Nursing Students. HEAD. 2019; 16(4): 306-312

Sorumlu Yazar: Seda Göger, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (14 kere görüntülendi)
 (14 kere indirildi)
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.