İlkokul Çocuklarının Gözünden Hemşirelik: Bir İlkokul Örneği [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 252-257 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.19577  

İlkokul Çocuklarının Gözünden Hemşirelik: Bir İlkokul Örneği

Aslı Yılmaz1, Figen Işık Esenay2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Amasya
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde hospitalize edilmiş çocukların hemşirelik mesleğine yönelik algılarının değerlendirildiği saptanmış ancak ilkokul düzeyinde sağlıklı çocukların hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerinin incelendiği araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, Ankara İli Altındağ Atilla İlkokulu’nda okuyan öğrencilerin hemşireliğe ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, niteliksel fenomenolojik bir çalışma olarak planlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak tekrarlı veriler elde edilene kadar 24 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Ankara Üniversitesi Etik Kurulundan onay ve kurum izinleri alındıktan sonra veliler ve çocuklar bilgilendirilmiş, kabul eden ailelerden yazılı, çocuklardan sözlü onam alınmıştır. Yapılan görüşmeler sesli kayıt altına alınmış, 2 araştırmacı tarafından dinlenmiş, çözümlenmiş ve temalara ayrılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %54.1’i (n: 13) 4. sınıf, %45.8’i (n: 11) 3. sınıfa devam etmektedir. Öğrencilerin %62.5’i (n: 15) hastaneye yatma deneyimi yaşamamıştır. Büyüyünce hemşire olmak ister misiniz sorusuna % 28.2’i (n: 7) evet yanıtını vermiştir. Görüşme sonrası öğrencilerden alınan yanıtlar doğrultusunda hemşirelerin yaptığı iş ile ilgili Tedavi Uygulamaları, Doktora Yardım Etme ve Bakım Uygulamaları (Hasta ve Çocuk) temaları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin hemşirelik mesleğini iğne yapan, tedavi uygulayan, doktora yardımcı, hastalara, çocuklara bakan ve hastaları iyileştiren bir meslek olarak değerlendirdiği saptanmış, büyük bir kısmının gelecekte hemşire olmak istemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakış açısı, çocuk, hemşirelik.


Nursing in Primary School Children’s View: A Primary School Example

Aslı Yılmaz1, Figen Işık Esenay2
1Department Of Midwifery, Amasya University Faculty Of Health Sciences, Amasya, Turkey
2Department Of Nursing, Ankara University Faculty Of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Evaluations of hospitalized children's perceptions about the nursing profession have been identified in literature, but no study investigating the perceptions of healthy children about nursing profession at primary school level has been found. The aim of this study is to evaluate the views of nursing students at Altındağ Atilla Primary School in Ankara Province.
METHODS: This research is planned in a qualitative phenomenological design. 24 students were interviewed for the research until repeated data were obtained using a semi-structured interview form. In order to carry out the research, parents and children were informed and verbal consent was obtained from the children and written consent was obtained from their parents who agreed to participate in the research. The interviews were recorded as voice records, listened to, resolved and divided into themes by 2 researchers.
RESULTS: 54.1% (n: 13) of students are 4th graders and 45.8% (n: 11) are 3rd graders. 62.5% (n: 15) of the students haven’t experienced hospitalization before. 28.2% (n: 7) of the students answered yes to the question of whether they would like to be nurses when they grow up. After the interviews, the themes of Treatment Practices, Assisting Doctors and Care Practices (Patient and Child) related to practices of nurses were determined in line with the answers received from the students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been found that the students evaluate the nursing profession as an occupation that includes giving injection, implementing treatments, helping doctors, caring patients and children and healing the patients, and that most of the students do not want to be a nurse in the future.

Keywords: Perspective, child, nursing.


Aslı Yılmaz, Figen Işık Esenay. Nursing in Primary School Children’s View: A Primary School Example. HEAD. 2020; 17(3): 252-257

Sorumlu Yazar: Aslı Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.