Bilgi, Güven ve Bağlılık Boyutunda Hastaların Hemşirelik Bakım Davranışı Algıları [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 155-161 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.24650  

Bilgi, Güven ve Bağlılık Boyutunda Hastaların Hemşirelik Bakım Davranışı Algıları

Fatma Dursun Ergezen1, Semiha Aslı Bozkurt1, Havva Dinçer2, Emine Kol1
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bakım davranışları, hemşirelerin hastaya karşı ilgisini, güvenini, kaygısını ileten, hastanın yanında olmayı ve onun için bir şeyler yapmayı içeren eylem, davranış ve tutumlar olarak ifade edilmektedir. Araştırma, bir üniversite hastanesinde yatan hastaların hemşire bakım davranışlarına yönelik algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma bir üniversite hastanesinin iç hastalıkları ve cerrahi kliniklerde yatan 455 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri “Hasta Tanıtım Formu” ve “Bakım Davranışları Ölçeği-24” ile toplanmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya %53’ü cerrahi kliniklerde, %47’si iç hastalıkları kliniklerinde tedavi edilmekte olan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalamaları 51.54±16.22 ve hastanede kalış süreleri ortalama 8.98±11.55 gün bulunmuştur. Bakım Davranışı Ölçeği-24 toplam puan ortalaması 5.22±0.78 olarak elde edilmiştir. Hastalar, “Bilgi-Beceri” alt boyutunda yer alan ifadeleri yüksek puanlarken (5.45±0.73), “Bağlılık” (5.02±1.00) ve “Saygılı Olma” (5.04±0.95) alt boyutunda yer alan maddeleri daha düşük puanla değerlendirmişlerdir. Hastanın cinsiyeti, eğitim düzeyi, meslek türü, hastaneye yatış sayısının ölçek puan ortalamasında istatistiksel farklılık oluşturmadığı (p>0.05), refakatçi durumu ve hastaneyi tercih sebebinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu belirlenmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda hastaların hemşire bakım davranışına yönelik algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Özellikle hastaların, bakımın teknik yönü ve güven boyutundaki bakım davranışlarına yönelik algıları olumlu bulunmuştur. Araştırma hemşirelerin bakım davranışına yönelik farkındalığını artırabilir ve hastaların beklentileri doğrultusunda düşünmeyi sağlayabilir. Araştırma hemşirelik bakımının kalitesini artırmada hastaların önemsediği alanlara yönelik girişimlerin planlanmasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bakım, davranış, hasta, algı


Patients’ Perceptions of Knowledge, Trust, and Connectedness in Nurses’ Caring Behaviors

Fatma Dursun Ergezen1, Semiha Aslı Bozkurt1, Havva Dinçer2, Emine Kol1
1Akdeniz University Faculty of Nursing
2Akdeniz University Hospital

INTRODUCTION: Caring behaviors can be defined by a nurse’s actions, behaviors, and attitudes, all of which include his/her interest, trust, concern, and ability to be with patients and provide care for them. This research is conducted to examine the perceptions of nurse’s caring behaviors of the patient in a university hospital.
METHODS: This study was conducted with 455 patients that were hospitalized in medical and surgical clinics. All data were collected with a “Patient Identification Form” and a “Caring Behaviors Inventory Scale-24”.
RESULTS: In this study, 53% of the patients were treated in surgical clinics and 47% in medical clinics. The mean age of the patients was 51.54±16.22 and the mean duration of hospital stay was 8.98±11.55. The total “Caring Behaviors Inventory-24” score average was 5.22±0.78. The patients assess the items with high scores in the sub-dimensions “Knowledge and Skill” (5.45±0.73), while they assess with lower scores in the sub-dimensions “Connectedness” (5.02±1.00) and “Respectful” (5.04±0.95). There were no significant differences between patients treated according to admitted clinic (p<0.05) in terms of mean scale scores regarding patient sex, education level, occupation, residence, or number of hospitalization. However, there were significant differences in the presence of family caregiver during the hospital stay and reason for choosing the hospital (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research, it was determined that the perceptions of the patients about nursing caring behavior were positive. In particular, the patients' perceptions of the technical feature of care and the care behaviors in the connectedness dimension were positive. The research can increase the awareness of nurses about caring behavior and provide thinking in line with the expectations of the patients. Research can help in planning interventions for areas that patients care about in improving the quality of nursing care.

Keywords: Nursing, caring, behavior, patients, perception.


Fatma Dursun Ergezen, Semiha Aslı Bozkurt, Havva Dinçer, Emine Kol. Patients’ Perceptions of Knowledge, Trust, and Connectedness in Nurses’ Caring Behaviors. HEAD. 2020; 17(2): 155-161

Sorumlu Yazar: Fatma Dursun Ergezen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.