Damar İçi Enjeksiyon Uygulamalarında Hemşirelerin Konnektör Kullanım Memnuniyeti [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 128-132 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.24865  

Damar İçi Enjeksiyon Uygulamalarında Hemşirelerin Konnektör Kullanım Memnuniyeti

Betül Güven1, Tuba Şengül2, Ayşe Ferda Ocakçı3
1T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravenöz konnektörler intralüminal sıvı yolunun kapı bekçileridir ve klinik alanlarda hemşireler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada damar içi enjeksiyon uygulamalarında hemşirelerin konnektör kullanım memnuniyetini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Ocak-Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul ili sınırları içinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini genel cerrahi, reanimasyon yoğun bakım ve ayaktan kemoterapi ünitelerinde çalışan 80 hemşire/ebeler oluşturmaktadır. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Memnuniyet Skalası ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Pearson Ki-Kare testi t ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışanların %65’i konnektör kullanımı ve %61.3’ü katater ilişkili enfeksiyonlar konusunda kurumlarında herhangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanların konnektör kullanımı konusunda memnuniyet puan ortalaması (0-10 derecelik görsel analog skalaya göre) 6.45±3.12 olarak saptanmıştır. Konnektörün kullanımını kolay bulma durumuna göre konnektör memnuniyeti puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kateter ilişkili enfeksiyonların kontrolü dünya çapında öncelikli bir konudur. Hemşirelerin konnektör kullanımı konusunda eğitimi ve konnektör memnuniyeti, kullanıma uyumu iyileştirerek enfeksiyonların önlenmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İntravenöz uygulamalar, konnektörler, hemşire memnuniyeti


Nurses’ Satisfactıon Of Connectors Used in Intravenous Therapy

Betül Güven1, Tuba Şengül2, Ayşe Ferda Ocakçı3
1Istanbul Bilim Unıversity Florence Nightingale Hospital School of Nursing, Nursing, İstanbul
2Koç University School of Nursing, Department of Fundamental of Nursing, İstanbul
3Koç University School of Nursing, Department of Child Health and Diseases Nursing, İstanbul

INTRODUCTION: The intravenous connectors are the gatekeeper of the intraluminal fluid pathway and frequently used by nurses in clinical areas. This study aimed to determine the use connector satisfaction of nurses in application of intravenous therapy.
METHODS: This descriptive study was conducted between January-May 2016 in a training and research hospital in Istanbul. The sample of the study was consisted of 80 nurses/midwives working in general surgery unit, reanimation intensive care unit and outpatient chemotherapy unit. The data were collected by the Personal Information Form and Satisfaction Scale. Descriptive statistics, Pearson's chi-square test and one-way analysis of variance (Anova) were used to analyze the data.
RESULTS: Of the total, 65% of the participants stated that they had not received any training in their institutions regarding using connectors and 61.3% of them reported receiving no training about catheter-related infections. Participant satisfaction score on the use of the connector (according to the 0-10 degree visual analog scale) was 6.45±3.12. It was determined that there was a significant relationship between the connector satisfaction scores and easy use of the connectors (p <0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Control of catheter-related infections is a priority worldwide. Nurse training in the use of connectors and connector satisfaction can contribute to the prevention of infections by improving adherence to its use.

Keywords: Intravenous applications, connectors, nurse satisfaction


Betül Güven, Tuba Şengül, Ayşe Ferda Ocakçı. Nurses’ Satisfactıon Of Connectors Used in Intravenous Therapy. HEAD. 2020; 17(2): 128-132

Sorumlu Yazar: Betül Güven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.