Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin (DEAÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 15-20 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.015  

Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeğinin (DEAÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Füsun Terzioğlu1, Demet Aktaş2, Nurcan Ertuğ3, Handan Boztepe4
1İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye.
2Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Mersin, Türkiye
3Ufuk Universitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara, Türkiye.
4Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Disiplinlerarası Eğitim Algısı Ölçeği (DEAÖ) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Tasarı. Metedolojik çalışma.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ölçek, farklı meslek grupları ile çalışan sağlık çalışanları ve öğrencilerinin, disiplinlerarası eğitime ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Ankara’da bir üniversitenin beş farklı sağlık disiplininden toplam 215 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçek geçerlik ve güvenirliği açıklayıcı faktör analizi, iç tutarlık katsayısı (∝) ve sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Faktör analizi sonucunda; 17 maddeli ve 3 faktörlü ölçeğe ulaşılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha (∝) katsayısı 0.926 olarak bulunmuştur ve ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, DEAÖ Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.
Klinik uygulamaya katkısı: DEAÖ Türkçe versiyonu farklı meslek grupları ile çalışan sağlık bakım öğrencilerinin disiplinlerarası eğitime ilişkin algılarını ölçmede kullanılabilir.


Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, Öğrenci, Disiplinlerarası eğitim, Geçerlik, Güvenirlik.


Interdisciplinary Education Perception Scale: Validity and Reliability Studies

Füsun Terzioğlu1, Demet Aktaş2, Nurcan Ertuğ3, Handan Boztepe4
1Istinye University Faculty Of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
2Toros University School Of Health Sciences, Department Of Nursing And Health Services, Mersin, Turkey
3Ufuk University School Of Nursing, Ankara, Turkey
4Hacettepe University, Nursing Faculty, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To adapt and evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Interdisciplinary Education Perception Scale (IEPS-TR).
Design. A methodological study.
METHODS: The scale was carried to determine the perceptions of interdisciplinary education of health professionals and students working with different occupational groups. The population of the study is a total of 215 university students from five different health undergraduate program of a university in Ankara. The validity of the scale and reliability of the scale were assessed using Exploratory Factor Analysis (EFA), Cronbach alpha (α) coefficient and Intraclass Correlation Coefficient.
RESULTS: As a result of the factor analysis;17-item and 3-factor scale was achieved. The Cronbach alpha (α) coefficient of the scale was found to be 0.926, and it was found that the scale was valid and reliable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study results show that the Turkish version of the IEPS is a valid and reliable instrument.
Relevance to clinical practice. The IEPS-TR can be used in measuring interdisciplinary perceptions of health care workers working with different occupational groups.


Keywords: Health care worker, Student, Interdisciplinary education, Validity, Reliability.


Füsun Terzioğlu, Demet Aktaş, Nurcan Ertuğ, Handan Boztepe. Interdisciplinary Education Perception Scale: Validity and Reliability Studies. HEAD. 2019; 16(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Demet Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.