Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanılması: Türkiye’de Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 139-147 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.37074  

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanılması: Türkiye’de Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Ayse Akalin1, Sevi&775;l Şahi&775;n2
1Düzce Üniversitesi
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Türkiye’de hemşirelik eğitiminde simülasyonun kullanımını değerlendiren lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evrenini Nisan-Mayıs 2019 tarihlerinde “simülasyon”, “standart hasta”, “simülatör” ve “senaryo” anahtar kelimeleri kullanılarak “Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi” veri tabanında taranan çalışmalar oluşturmuştur. İncelemede tarih aralığı verilmeden hemşirelik anabilim dallarında yapılan ve simülasyonun kullanılmasını değerlendiren yüksek lisans ve doktora tezlerinin tümü seçilmiştir. Bu tezlerden araştırma kriterlerini karşılayan 18 doktora ve 10 yüksek lisans tezi çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin analizinde tezlerin türü, yılı, amacı, alanı, örneklem özellikleri ve büyüklüğü, veri toplama araçları ve yöntemi, ve sonuçları özetlenmiştir.
BULGULAR: Hemşirelik eğitiminde simülasyonun kullanıldığı lisansüstü tezlerinin sayısının son 5 yılda hızla arttığı (%92.9) görülmüştür. Ayrıca, lisansüstü tezlerin çoğunlukla hemşirelik esasları (%50.0) ve kadın doğum hemşireliği (%21.4) anabilim dallarında yürütüldüğü, yarıdan fazlasının (%64.3) deneysel/yarı deneysel tasarımlı çalışma olduğu, çoğunluğunun (%85.7) örneklem grubunu hemşirelik öğrencilerinin oluşturduğu ve simülasyonun çoğunlukla (%35.7) “bilişsel (bilgi), duyuşsal (tutum ve davranışlar) psikomotor (beceri) alana etkisi”nin birlikte incelendiği belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Simülasyonun, hemşirelik eğitiminde kullanılması son 5 yılda yaygın olmakla birlikte yeterli düzeyde değildir. Bu kapsamda, simülasyona dayalı eğitimin yaygınlaştırılması ve kanıt sağlanması amacıyla daha fazla randomize kontrollü müdahale çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik eğitimi, simülasyon, tez


Using Simulation in Nursing Education: A Review on Postgraduate Theses in Turkey

Ayse Akalin1, Sevi&775;l Şahi&775;n2
1Duzce University
2AnkaraYıldırım Beyazıt University

INTRODUCTION: This study was performed to investigate of the postgraduate thesis that evaluated the use of simulation in nursing education in Turkey.
METHODS: Study population consisted studies which were review in the databases “National Thesis Center of the Council of Higher Education” using the keywords “simulation”, “standard patient” “simulator”, and “scenario” in April-May 2019. In the review, master’s theses and doctoral dissertations without the date range evaluated the use of simulation in nursing education were chosen for examinations. 10 master’s theses and 18 doctoral dissertations meeting criteria of the research from this thesis were included in the sample. In the analysis of the data, the type of the thesis, year, aim, department, characteristics and size of sample, data collection tools and method, findings and results were summarized
RESULTS: The number of postgraduate thesis using of simulation in nursing education has increased rapidly (92.9%) in the last 5 years. In addition, it was determined that postgraduate theses were mostly carried out in fundamental nursing (50.0%) and obstetrics and gynecology nursing departments (21.4%), more than half of them were experimental/quasi-experimental design study (64.3%),sample of most of them were composed of nursing students (85.7%) and mostly (35.7%) examined together with effect on “cognitive (knowledge), affective (attitudes and behaviors) and psychomotor (skills) domains of learning”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of simulation in nursing education is increased in the last 5 years, but not at a sufficient level. In this context, it is suggested to commonize of simulation-based education and to conduct further randomized controlled intervention study to provide evidence.

Keywords: Nursing, nursing education, simulation, thesis


Ayse Akalin, Sevi&775;l Şahi&775;n. Using Simulation in Nursing Education: A Review on Postgraduate Theses in Turkey. HEAD. 2020; 17(2): 139-147

Sorumlu Yazar: Ayse Akalin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.