Primipar Gebelerin Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 112-119 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.43179  

Primipar Gebelerin Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi

Emine Temizkan, Samiye Mete
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, primipar gebelerin doğum şekli tercihlerini etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Eylül 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında Gazimağusa’daki bir kamu ve bir özel hastaneye başvuran 102 primipar gebe ile yürütülmüştür. Gebelerden yazılı onam alınmıştır. Veriler, Gebe Tanıtıcı Özellikler Formu, Obstetrik Öykü Formu ve Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeği Doğum Korkusu ve Doğuma Hazır Oluş Alt Boyutları ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ki-kare, ortalama, standart sapma, t-testi kullanılmış, p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.
BULGULAR: Gebelerin %76.5’inin vajinal doğumu tercih ettiğini ve %84.6’sı doğal olduğu için tercih ettiğini belirtmiştir. Sezaryen doğum tercih eden gebelerin %58.3’ünün doğum ve ağrıdan korktuğu için tercih ettikleri belirlenmiştir. Gebelerin yaş, eğitim, çalışma, ekonomik durum, ikamet edilen yer ve aile tiplerine göre doğum tercihleri arasında bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Gebelerin 38 hafta öncesine göre 38 hafta ve sonrasında sezaryen doğum tercihinin arttığı bulunmuştur (p=0.019). Gebeliği isteme, gebeliğin planlı olması, doğuma yönelik bilgi alma, bebeğin cinsiyeti ve hastane tercihlerine göre doğum tercihleri arasında fark saptanmamıştır (p>0.05). Doğum korkusunun doğum şekli tercih etmede etkili olduğu (p=0.000), doğuma hazır oluşun ise etkili olmadığı (p=0.953) bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelere 38. gebelik haftasından önce, doğum şekli tercih nedenleri göz önünde tutulup, doğum korkusunu azaltacak girişimler uygulanarak, vajinal doğum tercih etmeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Primipar, doğum şekilleri, doğum şekli tercihleri.


Determination of the Factors Affecting the Birth Style Preferences of Primiparas

Emine Temizkan, Samiye Mete
Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Eastern Mediterranean University, Turkish Republic of Northern Cyprus

INTRODUCTION: The research was conducted to determine the factors affecting the birth type preferences of primiparous pregnancies.
METHODS: The study was conducted with 102 primiparous pregnant women who admitted to a public and private hospital in Famagusta between September 2017- February 2018. Written consents of pregnants were obtained for the study. The data were collected with Pregnancy Introducing Features Form and Obstetric Story Form and the Prenatal Self Evaluation Questionnaire Fear of Birth Subscale and Birth Preparedness Subscale. Frequency, chi-square, mean, standard deviation, t-test were used in the evaluation of the data. Significance level is assumed as p<0.05.
RESULTS: It was found that 76.5% of pregnant women prefer vaginal birth and 23.5% prefer cesarean delivery. 84.6% of pregnants preferred vaginal birth because of it’ s natural, 58.3% of pregnants preferred cesarean delivery because of they afraid of birth and pain. There wasn’ t statistically a significant difference between birth preferences according to age, education, working status, place of residence and family type of pregnant women (p>0.05). When gestational weeks were examined, 38 week and after pregnants were prefered more cesarean birth than 38 weeks before pregnants (p=0.019). It was determined that there was no difference between birth preference according to pregnancy demand, planning of pregnancy, obtaining birth-oriented information, gender of the baby and preferences of hospitals (p>0.05). It was found that birth fear was effective in determining birth preference (p=0.000) and birth preparedness wasn’t effective (p=0.953).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Attempts which reducing fear of birth, should applied before 38th week pregnancy to ensure vaginal birth preference. When planning these initiatives, women's preferences for birth type should be considered.

Keywords: Primiparas, birth type, birth type preferences.


Emine Temizkan, Samiye Mete. Determination of the Factors Affecting the Birth Style Preferences of Primiparas. HEAD. 2020; 17(2): 112-119

Sorumlu Yazar: Emine Temizkan, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.