Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Abdominal Obezite Sıklığı ve Yeme Farkındalık Düzeyleri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 162-169 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.44452  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Abdominal Obezite Sıklığı ve Yeme Farkındalık Düzeyleri

Hilal Barışkan1, Azime Karakoç Kumsar2
1Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, İstanbul
2Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde abdominal obezite sıklığının ve yeme farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilen araştırmaya 972 öğrenci katılmıştır. Veriler, Öğrenci Tanılama Formu ve Yeme Farkındalığı Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Student-t testi, tek yönlü ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Öğrencilerde bel çevresi ölçümüne göre abdominal obezite sıklığı %20.9 olup, bu oran kadınlarda %14.0, erkeklerde ise %57.7 olarak belirlendi. Öğrencilerin yeme farkındalıkları yüksek düzey olarak saptandı. Öğrencilerin en yüksek puan alınan ölçek alt boyutu ”yeme kontrolü” iken, en düşük puan alınan alt boyut ise “yeme disiplini” olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerde abdominal obezite sıklığının düşük düzeyde ve yeme farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu; abdominal obezite varlığı ile yeme farkındalık düzeyinin ilişkili olmadığı belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Abdominal obezite, yeme farkındalığı, üniversite öğrencileri.


Frequency of Abdominal Obesity and Eating Awareness Levels in Health Science Students

Hilal Barışkan1, Azime Karakoç Kumsar2
1Biruni University Health Sciences Institute Nursing Graduate Program, Istanbul
2Biruni University, Faculty Of Healthy Science Department Of Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the frequency of abdominal obesity and the level of eating awareness in students studying at the Faculty of Health Sciences.
METHODS: The sample of the research conducted in descriptive, cross-sectional and interrelated design was composed of 972 students. The data of the study were collected with Student Diagnostic Form, Mindful Eating Questionnaire(MEQ) and a tape measure. Descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency, percentage) as well as Student-t Test, One-Way ANOVA, Tukey HSD Post-hoc test, Pearson Correlation Analysis were used to evaluate the data. Results were evaluated at p <0.05 significance level.
RESULTS: According to the waist circumference measurement, abdominal obesity frequency is 20.9%. The frequency of abdominal obesity was determined as 14% in females and 57.7% in males. Student’s eating awareness MEQ was found to be high with an average score of 97.63 ± 13.26. While the subscale of the students with the highest score was 'eating control', the lowest score was determined as 'eating discipline'.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Low frequency of abdominal obesity in students and students have high eating awareness levels. The waist circumference values of students do not affect the level of eating awareness

Keywords: Abdominal obesity, eating awareness, university students.


Hilal Barışkan, Azime Karakoç Kumsar. Frequency of Abdominal Obesity and Eating Awareness Levels in Health Science Students. HEAD. 2020; 17(2): 162-169

Sorumlu Yazar: Azime Karakoç Kumsar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.