Hastaneden Eve Uzanan Yolda CABG Hastalarının Bakım Gereksinimleri ve Bakım Bağımlılığı [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 8-14 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.008  

Hastaneden Eve Uzanan Yolda CABG Hastalarının Bakım Gereksinimleri ve Bakım Bağımlılığı

Aydanur Aydin1, Ayla Gürsoy2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon
2Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kıbrıs

GİRİŞ ve AMAÇ: KABG ameliyatı geçiren bireylerin taburculuk sonrası erken dönem bakım gereksinimlerini ve bakım bağımlılıklarını belirlemek amacıyla yürütüldü.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde olan araştırma örneklemini KABG ameliyatı olan 107 hasta oluşturdu. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0 programında Mann Whitney U, Kruskall Wallis Varyans Analizi, tek yönlü varyans analizi, Kolmogorov-smirnov testi, korelasyon ve bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı.
BULGULAR: Evde yaşanan sağlık sorunlarının görülme sıklıklarının; uyku, ağrı, solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve aktiviteye ilişkin sorunlar şeklinde sıralandığı belirlendi. Uyuyamama, göğüs ağrısı, öksürük, kabızlık ve uyku sırasında yatak içi pozisyonun korunamamasının hastaların evde en çok bakım gereksinimi duydukları sorunlar olduğu bulundu. Kadın olmanın, evde bakım gerektiren sağlık sorunu sayısı (p<.0001) ve bağımlılık için (p=.01) önemli bir değişken olduğu bulundu. Gastrointestinal sisteme ilişkin sorun yaşayanların diğer sistemlere ilişkin sorun yaşayanlara göre daha bağımlı oldukları belirlendi (p=.0001). Hastaların evde bakım gerektiren sorunları arttıkça bağımlılıklarının da arttığı (p=.009) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları KABG sonrası hastaların taburculuk eğitimlerinin ve evde bakım hizmetlerinin planlanmasında yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bakım bağımlılığı, Bakım gereksinimi, Hemşirelik bakımı, Koroner arter bypass greft cerrahisi, Taburculuk eğitimi


The Care Needs and Care Dependency of Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Patients After Hospital Discharge

Aydanur Aydin1, Ayla Gürsoy2
1Karadeniz Technical University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Surgical Nursing, Trabzon
2Cyprus International University, School Of Health Sciences, Cyprus

INTRODUCTION: The study was undertaken to determine patients' care needs and levels of dependence during the first month after CABG surgery.
METHODS: The sample of this descriptive and correlational designed study was composed of 107 patients who had undergone CABG surgery. The data were collected using a questionnaire form developed by the researcher. The Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis and One-Way Analysis of Variance, the Kolmogorov-Smirnov test, Correlation Analysis and the t test were used as statistical analysis.
RESULTS: The health problems encountered by patients upon returning home after CABG were sleep disorders, pain, respiratory issues, and gastrointestinal system and activity-related problems. Patients needed the most care with sleep problems, chest pain, cough, constipation and an inability to maintain their sleeping position. Being female was an important variable in terms of the number of health problems that required home care (p<.0001) and care dependency (p=.01). Patients with gastrointestinal problems needed more help than patients with the other common post-CABG problems (p=.0001). We determined that as the problems of patients that required home care increased, so did their dependency (p=.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study results can contribute to improving the post-hospital discharge training and home care services of patients after CABG.

Keywords: Care dependency, Care needs, Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Discharge, Nursing care


Aydanur Aydin, Ayla Gürsoy. The Care Needs and Care Dependency of Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Patients After Hospital Discharge. HEAD. 2019; 16(1): 8-14

Sorumlu Yazar: Aydanur Aydin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.