Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Yaşama Durumu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 148-154 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.46667  

Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Yaşama Durumu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Nurdilan Şener1, Sermin Timur Taşhan2
1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Elazığ
2İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Araştırma üniversite öğrencilerinde dismenore yaşama durumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında normal öğretimde öğrenim gören 2426 kız öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini yapılan güç analizine göre belirlenen 772 kız öğrenci oluşturmuştur. Veriler Katılımcı Tanıtım Formu ve Cervantes Kişilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Ki Kare, bağımsız gruplarda t testi, pearson kolelasyon testi ve Cranbach Alfa güvenilirlik testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %85’inin dismenore yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmada 19-25 yaş grubu öğrencilerin 18 ve altı yaş grubu öğrencilerden daha fazla dismenore yaşadıkları saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca öğrencilerin duygusal dengeden nörotizme doğru ve tutarsız kişilik özeliğinden tutarlı kişilik özelliğine doğru gidildikçe dismenore yaşama durumunun arttığı saptanmıştır (p <0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun dismenore yaşadığı ve duygusal olarak nörotik ve tutarlı kişilerde dismenorenin daha fazla görüldüğü bulunmuştur. Sağlık personelinin bu kadar yaygın görülen bu problemin çözümünde kişilik özelliklerinin de dismenoreyi etkileyen bir faktör olduğunu bilerek kadınları bütüncül olarak ele alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dismenore, kişilik özelliği, cervantes kişilik ölçeği.


Evaluation of the Relationship Between Dismenorrhea and Personality Traits in University Students

Nurdilan Şener1, Sermin Timur Taşhan2
1Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Fırat University, Elazığ
2Nursing Faculty, Women

INTRODUCTION: Aim: The aim of this study was to evaluate the relationship between dysmenorrhea living status and personality traits in university students.
METHODS: Methods: The research was cross-sectional.study’s. The study's universe consists of 2426 female students. The sample of the study is composed of 772 students. The sample of the study consisted of 772 students by determining via power analysis. Participant Presentation Form Cervantes Personality Scale were used in the data collection Arithmetic mean, standard deviation, Chi square, indipendant simple t test, pearson correlation test and. Cronbach Alpha reliability analysis test were used in the evaluation of the data.
RESULTS: Results: It was determined that 85% of the students who participated in the study experienced dysmenorrhea. In the study, it was found that 19-25 age group students had more dysmenorrhea than 18 and under age group students. In addition, it was found that as students move from emotional balance to neuroticism and from inconsistent personality trait to consistent personality trait, dysmenorrhea living status increases (p = 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: The study found that the majority of students experienced dysmenorrhea and dysmenorrhea was more prevalent in emotionally neurotic and coherent individuals. It is suggested that the health staff should aproach to women in a holistic way by knowing that personality traits are a factor affecting by dysmenorrhea.

Keywords: Dismenore, personality trait, cervantes personality scale


Nurdilan Şener, Sermin Timur Taşhan. Evaluation of the Relationship Between Dismenorrhea and Personality Traits in University Students. HEAD. 2020; 17(2): 148-154

Sorumlu Yazar: Nurdilan Şener, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.