Diyabetli Bireyler ve Onlara Bakım Veren Hemşirelerin Hastalık Özyönetim Stratejilerine Bakışı: Kalitatif Bir Çalışma [HEAD]
HEAD. 2017; 14(1): 31-37 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.031  

Diyabetli Bireyler ve Onlara Bakım Veren Hemşirelerin Hastalık Özyönetim Stratejilerine Bakışı: Kalitatif Bir Çalışma

Bahar Vardar İnkaya1, Ezgi Karadağ2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, diyabetli bireyler ve onlara bakım veren hemşirelerin diyabet yönetimi sırasında karşılaştıkları zorlukları belirlemek ve diyabetlilerin özyönetim durumları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Ankara’da yapıldı. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan yedi tip 2 diyabetli hasta ve onlara bakım veren yedi hemşire araştımanın örneklemini oluşturdu. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi kullanıldı. Hasta ve hemşireler ile uygun bir ortamda yüz yüze görüşme ile veriler toplandı. Görüşmeler araştırmaya katılan kişilerden izin alındıktan sonra ses kayıt cihazına kaydedildi. Çalışma sonunda verilerin çözümü yapılıp, analiz edildi ve temalar oluşturuldu.
BULGULAR: Diyabetli bireylerle yapılan görüşmeler sonunda yapılan kalitatif değerlendirme sonuçlarına gore ana temalar; diyete uyum, egzersiz yapma, stres yönetimi ve insülin yapma olarak saptanmıştır. Bakım veren hemşirelerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ana temalar ise diyet, eğitim ve insülin yapma oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgulara göre hemşirelerin diyabetli hastalara verdikleri danışmanlıkları ve eğitimi yönlendirmeleri, hastalara tanı almadan başlayarak özyönetimde zorlandıkları konularda yaşam boyu rehberlik etmeleri önerilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, hemşirelik, kalitatif, özyönetim


Review of Disease Self-Management Strategies among Diabetic Individuals and their Caretaker Nurses: A Qualitative Study

Bahar Vardar İnkaya1, Ezgi Karadağ2
1Yıldırım Beyazıt University Health Sciences Faculty, Nursing Department, Ankara, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: This aim of this study was to determine the difficulties experienced by indivuduals with diabetes and their caregiver nurses during diabetes management of the disease, and to obtain information about their self-management level.
METHODS: The study was performed in Ankara. The study sample consisted of seven volunteer patients with type 2 diabetes, and seven nurses responsible for these patients’ care. Data were collected using the semi-structured, intensive interview method. All data were collected through the face-to-face interviews conducted with the patients and their nurses in a suitable environment. The interviews were recorded with a tape recorder, after obtaining the permission of the study participants. At the end of the study, the data analysis was performed and various themes were created.
RESULTS: Following the interviews conducted with the diabetic patients, and based on the results of qualitative assessment that were performed, the main themes were determined as diet adherence, exercise, stress management, and administration of insulin. The main themes identified in the interviews conducted with the caregiver nurses were diet, training, and administration of insulin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to these findings, nurses are advised to provide lifelong counseling and education guidance for patients with diabetes, beginning with the diagnosis of the disease and challenging them in self-management

Keywords: Diabetes, nursing, qualitative, self-management


Bahar Vardar İnkaya, Ezgi Karadağ. Review of Disease Self-Management Strategies among Diabetic Individuals and their Caretaker Nurses: A Qualitative Study. HEAD. 2017; 14(1): 31-37

Sorumlu Yazar: Bahar Vardar İnkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (42 kere görüntülendi)
 (2933 kere indirildi)
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.