Yenidoğan Bebeklerin Beslenme Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Süresi Arasındaki İlişki [HEAD]
HEAD. 2011; 8(1): 21-27

Yenidoğan Bebeklerin Beslenme Sonrası Yatış Pozisyonu ve Uyku Süresi Arasındaki İlişki

Nagehan Ustabaş1, Duygu Gözen2
1S.B. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,İstanbul

AMAÇ: Araştırma; İstanbulda’ki özel bir hastanede izlenen 0-1 ay arası
bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonunun uyku süresine etkisini
belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve analitik olarak gerçekleştirildi.
YÖNTEMLER: Araştırma İstanbul’daki özel bir hastanede Kadın Doğum
Servisinde doğumu gerçekleşen ve doğum sonrası sağlık izlemi Pediatri
Polikliniğinde yapılan, Kasım 2008 -Kasım 2009 tarihleri arasında
çalışmaya katılmayı kabul eden 198 anne-bebek çifti ile gerçekleştirildi.
Araştırma kapsamına alınan bebekler miadında doğmuş, doğum kilosu
2500-3500 g olan sağlıklı ve tek başına anne sütüyle beslenen bebeklerdi.
Veriler literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından
geliştirilen “Bebek Gözlem Formu, Eğitim Önce si Görüşme Formu ve
Eğitim Sonrası Görüşme Formu” kullanılarak elde edildi. Anne ve
bebeklerin sosyodemografik özellikleri, yatış pozisyonlarına ilişkin
tanımlayıcı istatistiksel veriler ortalama, standart sapma, frekans;
uyuma süreler i ve yatış pozisyonlar ı arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesinde tek-yönlü ANOVA ve ki-kare testleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan bebeklerin anneleri %79.8
(n=158) oranında üniversite mezunu, %64.1 (n=127) oranında
sosyoekonomik durumu iyi olan annelerdi. Bebeklerin hepsi tek başına
anne sütüyle ve %19.7’si (n=39) ağladıkça beslenmekteydi. Doğum
sonrası ilk 24 saatte gerçekleştirilen gözlemlerde bebeklerin büyük
çoğunluğunun yan pozisyonda (%34.2 (n=149) sağ yan, %31.5 (n=137)
sol yan) yatırıldığı belirlendi.
SONUÇ: Araştırma kapsamına alınan bebeklerin beslenme sonrası yatış
pozisyonunun bir uyku periyodu süresini gece ve gündüz zaman
diliminde etkilemediği (p>0.05) belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, uyku süresi; yatış pozisyonu; yenidoğan.


Effects of Newborn Babies’ Post-feeding Sleep Position on Sleep Duration

Nagehan Ustabaş1, Duygu Gözen2
1SB Umraniye Training and Research Hospital, Children's Services, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Faculty of Nursing, Nursing Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the effects of 0-1
month-old newborn babies’ post-feeding sleep positions on sleep
duration. This descriptive and analytic study was done at a private
hospital in Istanbul, Turkey.
METHODS: 198 pairs of mothers and babies from the maternity ward
and pediatric polyclinic of a private Turkish hospital participated in
this study between November 2008 and November 2009. The newborns
included in the study were healthy, breastfed babies having birth
weights between 2500 and 3500 grams. The data were obtained by
an observation form, a pre-training interview form and a post-training
interview form, all of which had been improved by the researchers
based on expert opinion in the literature. The socio-demographic
characteristics of the mothers and babies, the descriptive data about
recumbent positions, and the average, standard deviation, and frequency
between sleep duration and recumbent positions were analyzed. This
assessment was done with the one-way ANOVA test and chi-square.
RESULTS: All of the babies were breastfed and 19.7% (n=39) were fed
when they cried. Observation of the babies over a 24 hour period
showed that most of the babies slept on their side positions (34.2%,
n=149 on right side; 31.5%, n=137 on left side).
CONCLUSION: There is no statistically significant relationship between
babies’ post-feeding sleep position and sleep duration, daytime or
nighttime, (p> 0.05) in this study.

Keywords: Feeding, sleep duration; recumbent position; newborn.


Nagehan Ustabaş, Duygu Gözen. Effects of Newborn Babies’ Post-feeding Sleep Position on Sleep Duration. HEAD. 2011; 8(1): 21-27

Sorumlu Yazar: Nagehan Ustabaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.