Meme Kanserli Kadınlarda Cerrahi Tedavi Sonrası Beden İmajı ve Cinsellik Arasındaki İlişki [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 244-251 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.55751  

Meme Kanserli Kadınlarda Cerrahi Tedavi Sonrası Beden İmajı ve Cinsellik Arasındaki İlişki

Meryem Yılmaz, Hesna Gürler
Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanserinin cerrahi tedavisi, bir kadının beden imajı ve cinselliği üzerinde derin ve kronik olumsuz etkiye sahiptir. Bu çalışma, meme kanserli kadınlarda cerrahi tedavi sonrası beden imajı ile cinsellik arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı tasarım kullanılan çalışma, meme kanseri nedeni ile cerrahi tedavi geçirmiş olan toplam 177 meme kanserli kadını içerdi. Veriler kadınların evlerinde anket formu ve cinsel uyum ve beden imajı ölçeği (SABIS) kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Kadınların yaş ortalaması 48.11 (28-64 yıl) idi. Kadınların SABİS’in önceki beden imajı skoru 10.82, sonraki beden imajı skoru 7.39, cinsel uyum skoru 6.81, cinsel fonksiyon skoru -3.79, cinsel meme önem skoru 6.98 olarak belirlendi. Sonraki beden imajı ile SABİS’in üç alt boyutu ile pozitif: önceki beden imajı (r = 0.221), önceki cinsel uyum (r = 0.201) ve cinsel işlevsellik (r = 0.263) ve memelerin cinsel önemi ile (r = -0.265) negatif korelasyon gösterdiği bulundu. Cinsel işlevsellik boyutunun, sonraki beden imajı (r = 0.263) ve memelerin cinsel önemi arasında (r = 0.245) pozitif korelasyon belirlendi. Radikal mastektomi yapılanların lumpektomi yapılanlara göre, SABIS beden imajı ve cinsel uyum boyutu puanları daha kötü bulundu. Kadınların eğitim düzeyi, ameliyat şekli ve kanser evresi ile beden imajı skorları arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinin cerrahi tedavisi, kadınlığın fiziksel ve psikolojik sembolünü değiştirdiği veya kaldırdığı için kadının beden imajı ve cinselliği üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu çalışmanın bulguları mastektominin kadınların cinsellik ve beden imajı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, beden imajı, cinsellik


The Relationship Between Body Image and Sexuality After Surgical Treatment in Women With Breast Cancer

Meryem Yılmaz, Hesna Gürler
Surgery Diseases Nursing Department, Nursing Division,Health Sciences Faculty, Cumhuriyet University

INTRODUCTION: The surgical treatment of breast cancer (BC), has a deep and cronic negative impact on body image of a woman and her sexuality. The present study was to determine the relationship between body image and sexuality after surgical treatment in women with breast cancer (BC).
METHODS: A cross-sectional and descriptive design was used, the study included a total of 177 women with BC who had the surgical treatment because of BC. Data were collected using a questionnaire and the sexual adjustment and body image scale (SABIS) in women’s homes.
RESULTS: The average age of the women was 48.11 years (ranged 28-64 years). Women's prior body image score was 10.82, and the post body image score was 7.39, prior sexual adjustment score was 6.81, sexual functioning score was -3.79, and sexual breast importance score was 6.98. The post body image was positively correlated with three of the SABIS subscales: prior sexual adjustment (r=0.201), prior body image (r=0.221) and impact on sexual functioning (r=0.263) and negatively correlated with sexual importance of breasts (r=-0.265). The sexual functioning dimension was positively correlated with post body image (r=0.263) and sexual importance of breasts (r=0.245). According to lumpectomy, radical mastectomy was found to be worse in the SABIS body image and sexual adjustment dimension scores. The difference between the education level of the women, the type of surgery and the stage of cancer and the body image score were significant p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical treatment of breast cancer has a negative effect on the body image and sexuality of the woman due to it changes or removes the physical and psychological symbol of femininity. The findings of this study confirm that mastectomy has a negative impact on sexuality and body image of women.

Keywords: Breast cancer, body image, sexuality


Meryem Yılmaz, Hesna Gürler. The Relationship Between Body Image and Sexuality After Surgical Treatment in Women With Breast Cancer. HEAD. 2020; 17(3): 244-251

Sorumlu Yazar: Meryem Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.