Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Egzersiz Davranışları Ne Durumda? [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 238-243 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.58234  

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Egzersiz Davranışları Ne Durumda?

Seher Yurt, Tuğba Özdemir
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlıklı beslenme, uygun fiziksel aktivite ve destekleyici çevre sağlıklı yaşamın temel unsurlarıdır. Adölesan dönem beslenme davranışları açısından riskli bir dönemdir. Adölesan dönemdeki sağlıksız beslenme ve egzersiz davranışları sağlığı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı üniversitede öğrenim gören öğrencilerinin beslenme ve egzersiz davranışlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki bu araştırma, İstanbul’da bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerde yapıldı. Örnekleme 255 öğrenci alındı. Verilerin toplanmasında, araştırmacıların geliştirdiği “Sosyo-Demografik Özellikler Formu” ve Yurt tarafından 2008 yılında geliştirilen “Beslenme Egzersiz Davranış Ölçeği” ve kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,41'dir. Öğrencilerin; %52.9’u kız, %46.7’si ailesi ile yaşıyor. Öğrencilerin %16.1’i beslenme davranışını, %34.1’i kendi egzersiz davranışını yetersiz olarak tanımlamıştır. Günlük aktivite düzeyini %64.7’si orta düzey olarak tanımlamıştır. Erkeklerin, ailesi ile yaşayanların, beslenme, egzersiz ve günlük yaşamdaki aktivite düzeyini yeterli olarak belirtenlerin, beslenme egzersiz davranışı ölçeği toplam puan ortalaması anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=.009).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırma, ailesi dışında yaşayanların ve kız öğrencilerin beslenme ve egzersiz davranışı açısından risk altında olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Beslenme davranışı, egzersiz, adölesan, üniversite öğrencileri


What is the Nutrition and Exercises Behaviour of University Students?

Seher Yurt, Tuğba Özdemir
Maltepe University, School Of Nursing, Nursing Department, Istanbul

INTRODUCTION: Healthy eating, proper physical activity and supportive environment are the key elements of healthy living. Some acquired behavior in adolescents due to the transition period may affect health adversely. Therefore, the aim of this research to determine the nutritional and exercise behaviors of students studying at a university.
METHODS: This descriptive study was conducted among students studying at a university in Istanbul. 255 students enrolled. The data were collected by “Socio-Demographic Features Form” developed by the researchers and “Nutrition Exercise Behavior Scale” developed by Yurt in 2008.
RESULTS: The mean age of the students is 21,41. 52.9% of the students are female and 46.7% are living with their parents. 16.1% of the students defined nutritional behavior, 34.1% defined their exercise behavior as inadequate. 64.7% of the students defined the daily activity level as intermediate level. The mean total score of the nutritional exercise behavior scale of the students who stated that males and their families had adequate nutrition, exercise and activity levels in daily life was found to be significantly higher (p=.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the students living outside of the family and the female students were at risk for nutrition and exercise behavior.

Keywords: Eating behavior, exercise, adolescent, university students


Seher Yurt, Tuğba Özdemir. What is the Nutrition and Exercises Behaviour of University Students?. HEAD. 2020; 17(3): 238-243

Sorumlu Yazar: Seher Yurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.