Ebeveynlerin Hastanede Yatan Çocuklarının Anksiyete Düzeyine Etkisi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 312-316 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.65471  

Ebeveynlerin Hastanede Yatan Çocuklarının Anksiyete Düzeyine Etkisi

Hilal Kaynak1, Çağrı Çövener Özçelik2
1Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanede yatan 9-12 yaş arasındaki çocuklarına refakat eden ebeveynlerin yaşadıkları anksiyetenin, çocuklarının anksiyete düzeyine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma, kulak-burun-boğaz ve çocuk cerrahisi servislerine günübirlik yatışı yapılan 9-12 yaş arası 162 çocuk ve 162 ebeveyni olmak üzere 324 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Çocuk ve Ebeveyni Tanılama Formu, Çocuklar için Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama süresi yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.
BULGULAR: Çocuklar için Durumluk Kaygı puanı ile ebeveyn Beck Anksiyete puanı arasında %70.9 düzeyinde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r= 0.709; p=.001). Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda ebeveyn Beck Anksiyete puanının modele anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Ebeveyn Beck Anksiyete puanı çocuklar için durumluk kaygı puanını %39.2 oranında etkilemektedir (R2=0.392).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan ebeveynlerin anksiyetesinin çocuklarının anksiyete düzeyini doğrudan etkilediği görülmüştür. Bu durumu iyileştirmek için çocuk hemşirelerinin ebeveynlerde ve çocukta anksiyete yaratabilecek faktörleri tanılaması ve anksiyeteye neden olabilecek faktörleri en aza indirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Beck Anksiyete Ölçeği, çocuklar için Durumluk Kaygı Ölçeği, hastaneye yatma.


The Effect of Parents on the Hospital Anxiety Level of Hospitalized Children

Hilal Kaynak1, Çağrı Çövener Özçelik2
1Sarıyer Hamidiye Etfal Research And Training Hospital Otolaryngology Unit
2Marmara University Faculty Of Health Sciences Division Of Nursing Department Of Pediatric Nursing

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the effect of the anxiety of parents on the anxiety level of their 9- to12-year-old children staying in hospital.
METHODS: The research was a descriptive study comprising 162 parents and 162 children between 9 and 12 years of age who were admitted to the ear-nose-throat and pediatric surgery services of a training and research hospital in Istanbul, Turkey. The Child and Parent Diagnostic Form, the State-Trait Anxiety Inventory for Children, and the Beck Anxiety Inventory were used as data collection tools. The data collection lasted about 15–20 minutes.
RESULTS: A statistically significant correlation of 70.9% was found between the State-Trait Anxiety Inventory for Children and the Beck Anxiety Inventory for parents (r= 0.709; p=.001). Regression analysis revealed that the Beck Anxiety Inventory score for parents had a significant effect on the model. The Beck Anxiety Inventory score affected the State-Trait Anxiety Inventory score of 39.2% for children (R2=0.392).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anxiety of parents participating in the study directly affected the level of anxiety of their children. To improve this situation, pediatric nurses should identify the factors that may cause anxiety in parents and children and minimize the factors that may cause any anxiety

Keywords: Anxiety, Beck Anxiety Inventory, State-Trait Anxiety Inventory for Children, hospitalization.


Hilal Kaynak, Çağrı Çövener Özçelik. The Effect of Parents on the Hospital Anxiety Level of Hospitalized Children. HEAD. 2020; 17(4): 312-316

Sorumlu Yazar: Çağrı Çövener Özçelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.