Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(2): 120-127 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.66742  

Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Nurten Özen1, Bilge Bal Özkaptan2, İmatullah Akyar3, Füsun Terzioğlu4
1Demiroğlu Bİlim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sinop
3Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara
4Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinde bilgi okuryazarlığı ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Eylül-Kasım 2018 tarihleri arasında iki üniversitede lisans eğitimi gören hemşirelik öğrencileri ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında; ‘Tanıtıcı Bilgiler Formu’, ‘Bilgi Okuryazarlık Ölçeği’ ve ‘Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’ kullanıldı. Veriler, frekans dağılımı, ortalama±standart sapma, medyan, çeyrekler arası aralık, yüzdelik sayılar kullanılarak değerlendirildi. Karşılaştırmalar ‘Mann-Whitney U Testi’, ‘Kruskal-Wallis Testi’, ‘Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney U Testi’ ve Spearman korelasyon analizi ile yapıldı.
BULGULAR: Araştırma 248 öğrenci ile tamamlandı. Katılımcıların %39.1’i bilgi okuryazarlığı kavramını daha önce duymuş olup; %41.1’inin öncü, %40.3’ünün ise sorgulayıcı olduğu belirlendi. Öğrencilerin bilgi okuryazarlık ölçeği toplam puan ortalaması 22-26 yaş grubunda olanlarda, internette geçirilen süre 3 saat ve altında olanlarda, kendine ait bilgisayarı olanlarda, hemşirelikte yeni buluş/fikirler üretme konusunda girişimde bulunanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.05). Meslekle ilgili yenilikleri takip eden öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeği toplam puan ortalamasının takip etmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı ölçek toplam puanı ile bireysel yenilikçilik ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve zayıf bir ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu; çoğunluğunun bireysel yenilikçilik düzeyinin “öncü” olduğu ve bilgi okuryazarlığının da ‘zorlanmıyorum’ seviyesinde olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, bireysel yenilikçilik, bilgi okuryazarlığı, yenilikçilik.


Relationship Between Information Literacy and Individual Innovativeness among Nursing Students

Nurten Özen1, Bilge Bal Özkaptan2, İmatullah Akyar3, Füsun Terzioğlu4
1Department Of Nursing, Demiroglu Bilim University Florence Nightingale Hospital School of Nursing, Istanbul, Turkey
2Department Of Nursing, Sinop University School Of Health, Sinop, Turkey.
3Hacettepe University Faculty Of Nursing, Ankara, Turkey
4Department Of Nursing, Atilim University Faculty Of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of study is to investigate the relationship between information literacy and individual innovativeness among nursing students.
METHODS: This descriptive study, conducted in two bachelor degree nursing schools, between the dates September-November 2018. Data was obtained via data sheet, “Information Literacy Scale” and “Individual Innovativeness Scale”. Descriptive data was presented with frequency, mean±standard deviation, interquartile range, and percentage. Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test, Bonferroni Corrected Mann-Whitney U Test and Spearman’s correlation.
RESULTS: The study was completed with 248 students. Mean age of students was 21.34±1.56 years. The level of individual innovativeness was as 41.1% early adopters and 40.3% interrogators. Information literacy scale scores was significantly higher in students aged between 22-26 years, spending 3 or more hours with internet surfing, had own computers, reported attempts to generate ideas/inventions for nursing. Students be up to date about innovation and changes in nursing profession had higher innovativeness scale score than the other group. Significant positive weak correlation was found between information literacy and individual innovativeness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is significant relationship between information literacy and individual innovativeness, the majority of the students have a level of innovativeness as “early adopters” and was “unconstrained” level of information literacy.

Keywords: Nursing student, information literacy, individual innovativeness, innovation.


Nurten Özen, Bilge Bal Özkaptan, İmatullah Akyar, Füsun Terzioğlu. Relationship Between Information Literacy and Individual Innovativeness among Nursing Students. HEAD. 2020; 17(2): 120-127

Sorumlu Yazar: Nurten Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.