Hastanede Yatarak Tedavi Gören 6-12 Yaş Çocuklarda Bilgisayar Oyunları Bağımlılık Düzeyleri [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 231-237 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.68736  

Hastanede Yatarak Tedavi Gören 6-12 Yaş Çocuklarda Bilgisayar Oyunları Bağımlılık Düzeyleri

Melahat Akgün Kostak, Esra Nur Kocaaslan
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hastanede yatarak tedavi gören 6-12 yaş çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesi çocukservislerinde yatarak tedavi gören 6-12 yaş 69 çocuk oluşturmuştur.
Veriler “Anket Formu” ve “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Çocukların yaş ortalamasının 8.8±1.9 yıl, kardeş sayısının 2.26±1.20 kişi, %69.9’unun erkek ve %52.2’sinin kronik hastalığının olduğu bulundu. Çocukların 3.1±6.6 yıldan beri internet kullandıkları, günde 2.07 ±1.78 saat, haftada 13.17±12.76 saat internet kullandıkları belirlenmiştir. Çocukların ebeveyne bağımlılık durumu/hareket etme yeteneği ile “Bilgisayar Oyunları Bağımlılığı Ölçeği” puan ortalamaları arasında istatiksel fark vardır (p<.05). Çocukların kardeş sayıları arttıkça bilgisayar oyunlarını başka etkinliklere tercih etmeleri de artmıştır (p<.05). Çocukların günlük ve haftalık bilgisayar ve internet kullanma süreleri arttıkça bilgisayar oyunları nedeniyle görevlerini aksattıkları ve bilgisayar oyunlarını başka etkinliklere tercih ettikleri saptanmıştır (p<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukların ebeveyne bağımlılık durumu/hareket etme yeteneği, kardeş sayısı, günlük ve haftalık bilgisayar ve internet kullanma süreleri bilgisayar oyunları bağımlılık düzeylerini etkilemiştir. Çocukların hastalık süreleri, hastalık tipi bilgisayar oyunları bağımlılık düzeylerini etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, oyun, çocuk.


Computer Games Addiction Levels in Hospitalized Children Aged 6-12 Years

Melahat Akgün Kostak, Esra Nur Kocaaslan
Department of Nursing, Trakya University Faculty of Health Sciences, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was conducted to determine the computer games addiction levels and affecting factors of 6-12 years children who were treated in the hospital.
METHODS: The sample of this study is consisted of 69 children aged 6-12 years who were hospitalized in the pediatric clinics at a university hospital. Data were collected with the “Questionnaire Form” and “Computer Game Addiction Scale For Children”.

RESULTS: The mean age of the children was 8.8 ± 1.9 years, the number of siblings was 2.26 ± 1.20, 69.9% were boys and 52.2% had chronic illness. Children have been using the Internet for 3.1 ± 6.6 years, using 2.07 ± 1.78 hours per day and 13.17 ± 12.76 hours per week. Children were used the internet 3.1±6.6 years. There was a statistically difference between the parental dependency status/ability to act of the children and the “Computer Games Addiction Scale” (p<0.05). The number of siblings of children increased, they prefer other activities to computer games too (p<0.05). As children's daily and weekly internet usage time increased, they neglected their tasks because of playing computer games and they preferred playing games to other activities (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The parental dependency status/ability to act, the number of siblings, the duration of daily and weekly computer and internet use have affected the levels of computer games addiction. The duration and type of disease and presence of computer of children did not affect addiction levels of the computer games.

Keywords: Addiction, child, game.


Melahat Akgün Kostak, Esra Nur Kocaaslan. Computer Games Addiction Levels in Hospitalized Children Aged 6-12 Years. HEAD. 2020; 17(3): 231-237

Sorumlu Yazar: Melahat Akgün Kostak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.