İlköğretim 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı İle Şiddete Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 322-327 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.76259  

İlköğretim 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı İle Şiddete Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cahide Çevik1, Özlem Örsal2, Yeliz Ciğerci1, Pakize Özyürek1
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ABD Afyonkarahisar
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar oyunları çocuklar için vazgeçilmez hale gelmiştir. Ancak bu oyunların aşırı oynanması birtakım problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu problemlerden biri bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Bu çalışmada İlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık ile şiddete eğilim düzeyleri ve bilgisayar oyun bağımlılığı ile şiddete eğilim arasında ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel tipte bir çalışma olup, çalışma kapsamına 572 öğrenci alınmıştır. Veriler bilgisayar oyun bağımlılığı ve şiddete eğilim ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistiklerden, Whitney U, Kruskal Wallis ve Sperman’s corelasyon testlerinden yararlanılmıştır.
BULGULAR: Bilgisayar oyun bağımlılığı ile şiddete eğilim arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Şiddet içerikli oyun oynayan çocukların oyun bağımlılık tüm alt ölçek puanları ve toplam bağımlılık puanı şiddet içerikli oyun oynamayan çocuklara göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bilgisayarda günde 9-10 saat oyun oynayan öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı alt ölçek puanları ile toplam bağımlılık puanları ve şiddete eğilim puanları, daha kısa süre oyun oynayan öğrencilere göre daha yüksektir. Bilgisayarda oyun oynayan çocukların şiddete eğilim ölçeği puan ortalaması bilgisayarda oyun oynamayan çocuklara göre daha yüksektir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bilgisayarda uzun süre ve şiddet içerikli oyun oynamayla ve bilgisayar oyun bağımlılığı ile şiddete eğilimin artabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, oyun, bilgisayar oyun bağımlılığı, şiddete eğilim


Investigation of Relationship Between Computer Game Addiction And Violence Trends of Primary Students

Cahide Çevik1, Özlem Örsal2, Yeliz Ciğerci1, Pakize Özyürek1
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar
2Department of Public Health Nursing, Faculty of Health Sciences, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir

INTRODUCTION: With the development of technology in recent years, computer games have become indispensable for children. However, the excessive play of these games causes some problems. One of these problems is computer game addiction. In this study, it was aimed to investigate the relationship between computer game addiction and tendency to violence. 572 students were included in the study.
METHODS: This study is a cross-sectional study. Data were collected by using computer game addiction and tendency to violence scale. A positive relationship was found between computer game addiction and tendency to violence. In the analysis of data, Whitney U, Kruskal Wallis and Sperman's corelation tests, descriptive statistics such as mean, percentage and frequency, were used.
RESULTS: Children playing violent content were found to be high all computer game addiction sub-scale scores and total computer game addiction scores according to children who do not play violent games. Computer game addiction subscale scores and total computer game addiction scores and tendency to violence scores of students who play 9-10 hours per day on computer are higher than students who play shorter time. The tendency to violence scale mean score of the children who play computer games is higher than the children who do not play games on the computer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result with long-term playing violent games on the computer and computer game addiction can be said to increase the tendency to violence.

Keywords: Children, game, computer game addiction, tendency to violence


Cahide Çevik, Özlem Örsal, Yeliz Ciğerci, Pakize Özyürek. Investigation of Relationship Between Computer Game Addiction And Violence Trends of Primary Students. HEAD. 2020; 17(4): 322-327

Sorumlu Yazar: Cahide Çevik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.