Hemşirelik Öğrencilerinin Yenilikçilik Özellikleri ve Etkileyen Faktörler [HEAD]
HEAD. 2018; 15(3): 142-146 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.142  

Hemşirelik Öğrencilerinin Yenilikçilik Özellikleri ve Etkileyen Faktörler

Özgül Erol1, Lale Yacan1, Rabia Hayta2, İdil Şahin2, Meltem Yağcı2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin yenilikçilik özelliklerini ve yenilikçilik özelliklerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerine yüz yüze görüşme yöntemi ile “Veri Toplama Formu” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılarak yapıldı. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.76 olarak bulundu. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlılık sınırı kabul edildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 20.48±1.80 olup, %31.9’u birinci sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %65.4’ü anadolu lisesi ve dengi okullardan mezun olmuş, %70.1’i çekirdek aile yapısında ve %66.5’inin geliri giderine denktir. Grubun %42.6’sı kuşkucu, %34.3’ü geleneksel, %19.8’i sorgulayıcı, %2.5’i öncü ve %0.8’i yenilikçi özelliklere sahiptir. Öğrencilerin kardeş sayısı, bölüm tercih sırası ve aile içindeki doğum sıralaması arttıkça yenilikçilik özelliklerinin azaldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin büyük bir bölümünün kuşkucu ve geleneksel özelliklere, çok azının ise yenilikçi özelliğe sahip olduğu saptandı.


Anahtar Kelimeler: yenilikçilik, hemşirelik, öğrenci


Innovation Characteristics of Nursing Students and the Affecting Factors

Özgül Erol1, Lale Yacan1, Rabia Hayta2, İdil Şahin2, Meltem Yağcı2
1Trakya University, Faculty of Health Sciences, Medical Nursing Department, Edirne, Turkey
2Trakya University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the innovation characteristics of nursing students and the affecting factors.
METHODS: The study was conducted using a “Data Collection Form” and “Individual Innovativeness Scale” with face to face interviews with nursing students of a Faculty of Health Sciences. The Cronbach alpha of the scale was found as 0.76. The value p<0.05 was accepted as statistically significant.
RESULTS: The mean age of the students was 20.48±1.80 years and 31.9% of were first grade students. It was found that 65.4% of the students graduated from anatolian high schools and similar schools, 70.1% of the students had nuclear family and 66.5% had middle income. Participants were found as the late majority 42.6%, laggards 34.3%, the early majority 19.8%, early adopters 2.5%, and 0.8% innovators according to their innovation characteristics. It was determined that as the students’ number of siblings, preference order of nursing and the order of birth in their family increased, their level of innovation decreased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that most of the nursing students were late majority and laggards, and only a few of them were innovator.

Keywords: innovation, nursing, student


Özgül Erol, Lale Yacan, Rabia Hayta, İdil Şahin, Meltem Yağcı. Innovation Characteristics of Nursing Students and the Affecting Factors. HEAD. 2018; 15(3): 142-146

Sorumlu Yazar: Özgül Erol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.