Gebelikte Eş Desteği Algısı Ölçeği’nin (GEDAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 258-266 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.83713  

Gebelikte Eş Desteği Algısı Ölçeği’nin (GEDAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları

Mine Yurdakul1, Meltem Aydın Beşen1, Devrim Alıcı2
1Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu, Mersin
2Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, gebelerin eş desteği algılarını belirlemek için ölçek geliştirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmacıların geliştirdiği 52 maddeden oluşan ölçek taslak form görüşleri alınmak üzere uzmanlara sunuldu. Uzman görüşlerine göre kapsam geçerlik oranları belirlenerek 40 maddelik ölçek deneme formu oluşturuldu. Veri analizi iki ayrı katılımcı grup üzerinden gerçekleştirildi. İlk olarak, güvenirlik ve açımlayıcı faktör analizine dayalı geçerlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla, ölçeğin deneme formu 400 gebeye uygulandı. İkinci olarak ise, ölçeğin yapı geçerliğinin ek kanıtlarını elde etmek üzere, doğrulayıcı faktör analizi ve gruplar arası fark testlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, ölçeğin nihai formu 300 gebeye uygulandı.
BULGULAR: Analizler sonunda özdeğeri 1,00’den büyük, toplam 16 maddeden oluşan 3 alt boyutlu bir yapı elde edildi. Her bir alt boyutun iç tutarlığına ilişkin alfa güvenirlikleri, Bilişsel 0,911, Duygusal 0,729 ve Maddi alt boyut 0,678 olarak hesaplandı. Ölçeğin bütününe ilişkin alfa güvenirliği ise 0,893 olarak bulundu. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 16, en yüksek puan ise 80’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikte Eş Desteği Algısı Ölçeği (GEDAÖ), normal ve riskli gebelerle çalışan araştırmacılar tarafından kullanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Prenatal bakım, geçerlik, güvenirlik, eş desteği, ölçek.


Development of the Perceptıon of Spousal Support ın Pregnancy Scale (PSSPS): Reliability and Validity Studies

Mine Yurdakul1, Meltem Aydın Beşen1, Devrim Alıcı2
1Mersin University College of Içel Health,Mersin
2Mersin University Faculty of Education, Mersin

INTRODUCTION: This study aims to develop a scale to determine pregnant women’s perception of spousal support.
METHODS: A draft scale with 52 items developed by the researchers was submitted to experts to obtain their opinions. A trial version was prepared with 40 items after determining content validity levels based on expert opinions. Data analysis was performed with two separate participant groups. First, the trial version was administered to 400 pregnant women to perform the reliability and validity studies based on the exploratory factor analysis. Then, the final version of the scale was administered to 300 pregnant women to perform the confirmatory factor analysis and the intergroup difference tests to obtain additional evidence on the scale’s construct validity.
RESULTS: The analyses yielded a structure with 16 items under three subscales and an eigenvalue over 1.00. The internal consistency alpha reliability values were found to be 0.911 for the Cognitive, 0.729 for the Emotional, and 0.678 for the Material subscale. The alpha reliability value of the entire scale was 0.893. The minimum and maximum scores on the scale were 16 and 80, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Perception of Spouse Support in Pregnancy Scale (PSSPS) is a valid and reliable scale that can be used by researchers to study normal and high-risk pregnant women.

Keywords: Prenatal care, validity, reliability, spousal support, attitude scale.


Mine Yurdakul, Meltem Aydın Beşen, Devrim Alıcı. Development of the Perceptıon of Spousal Support ın Pregnancy Scale (PSSPS): Reliability and Validity Studies. HEAD. 2020; 17(3): 258-266

Sorumlu Yazar: Mine Yurdakul, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.