Hemşire Akademisyenlerin Perspektifinden Randomize Kontrollü Araştırmalara İlişkin Deneyimler: Nitel Bir Araştırma [HEAD]
HEAD. 2020; 17(3): 222-230 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.84829  

Hemşire Akademisyenlerin Perspektifinden Randomize Kontrollü Araştırmalara İlişkin Deneyimler: Nitel Bir Araştırma

Nur Izgu, Zehra Gök Metin
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hemşire akademisyenlerin randomize kontrollü araştırmalara ilişkin bireysel deneyimlerini derinlemesine incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı-nitel tasarıma sahip bu çalışma, bir kamu üniversitesinin hemşirelik fakültesinde görevli ve randomize kontrollü araştırma deneyimi olan yedi akademisyen ile Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, yüz-yüze derinlemesine görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve transkript edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada, nitel veri analizinden ortaya çıkan ana ve (alt) temalar: (1) randomize kontrollü araştırmalarda deneyimlenen güçlükler (literatür tarama, etik kurul ve/veya kurum izinleri, araştırmanın yürütülmesi ve yayın süreci), (2) randomize kontrollü araştırmalardan elde edilen kazanımlar (bireysel ve akademik) ve (3) yaşanan güçlüklere ilişkin çözüm önerileri (araştırma konusu ve literatüre hâkimiyet, tasarımda tüm detayları gözetme, iletişim becerilerini geliştirme, süreçte kararlı olma, yayın kaygısından ziyade araştırmanın alana katkısına odaklanma) şeklinde sıralanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, hemşire akademisyenlerin randomize kontrollü araştırmaların tasarımında, yürütülmesinde, verilerin toplanması, analizi ve raporlanması sürecinde önemli güçlükler yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın önemli bir diğer önemli sonucu da, araştırma sürecindeki güçlüklere rağmen, akademisyenlerin süreçten doyum sağlamaları ve güçlüklere yönelik çözüm önerileri geliştirmeleridir. Bu sonuçlara dayanarak, randomize kontrollü araştırma yürütecek hemşire akademisyenlerin yaşadıkları güçlükleri azaltmak için bu araştırmalara ilişkin kapsamlı ders ve/veya kurslara katılmaları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, hemşire, nitel çalışma, randomize kontrollü araştırma


Experiences about Randomized Controlled Trials from the Perspective of Nurse Academicians: A Qualitative Study

Nur Izgu, Zehra Gök Metin
Hacettepe University Nursing Faculty, Medical Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: This study aimed to thoroughly investigate nurse academicians’ experiences about randomized controlled trials.
METHODS: This descriptive qualitative study was conducted with seven nurse academicians working in a public university and have experience on randomized controlled trials, between March-April 2019. Data were collected performing face-to-face in-depth interviews with a semi-structured interview guide. Interviews were recorded via a voice-recorder and transcribed verbatim. Data were interpreted by the themes and sub-themes that emerged with the descriptive analysis technique.
RESULTS: Themes and (subthemes) emerging from qualitative analysis included (1) challenges faced during randomized controlled trials (literature reviews, ethical and/or institutional approvals, administration and publication processes of the research, (2) achievements from conducting randomized controlled trials (individual and academic), and (3) problem-solving strategies related to the challenges experienced during randomized controlled trials (having comprehensive knowledge of research issue and literature, improving communication skills, being determined to conduct research, and focusing on the contributions of the research rather than worrying about publication).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed that nurse academicians face important challenges related to study design, data collection, data analysis, and reporting of randomized controlled trials’ outcomes. Another important finding is that despite the challenges, academicians reported they were satisfied with the process and offered solutions to the challenges. Based on these results, it is recommended that nurse academicians attend comprehensive lectures and/or courses related to randomized controlled trials.

Keywords: Academician, nurse, qualitative study, randomized controlled study.


Nur Izgu, Zehra Gök Metin. Experiences about Randomized Controlled Trials from the Perspective of Nurse Academicians: A Qualitative Study. HEAD. 2020; 17(3): 222-230

Sorumlu Yazar: Nur Izgu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.