İnfertilite Tedavisi Sırasında Kadınların Algıladıkları Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [HEAD]
HEAD. 2019; 16(1): 21-26 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.021  

İnfertilite Tedavisi Sırasında Kadınların Algıladıkları Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Nisa Gülpınar1, Sibel Başkaya1, Ziya Yeşilbudak1, İlkay Boz2
1Çalışmıyor
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, infertilite tedavisi gören kadınların algıladıkları bakım davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte yürütülen araştırma infertilite tedavisi gören 240 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, sosyodemografik ve infertiliteye ait sorular içeren 13 soruluk kişisel formu ve Bakım Davranışları Ölçeği-24 ile yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların Bakım Davranışları Ölçeği puanı ortalamasının 4.45±1.26 olduğu ve bakım davranışlarını ortalamanın üstünde algıladıkları saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlar incelendiğinde ise güvence alt boyutu ortalaması 4.49±1.33, bilgi ve beceri alt boyutu ortalaması 4.89±1.25, saygılı olma alt boyutu ortalaması 4.17±1.36 ve bağlılık alt boyutu ortalaması 4.26±1.34 puan olarak saptanmıştır. Kadınların en yüksek bakım davranışı algıları bilgi ve beceri ve en düşük bakım davranışı algıları ise saygılı olma boyutunda bulunmuştur. Bakım Davranışları Ölçeği toplam puanı ile evlilik, infertilite tanı ve tedavi süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ters bir ilişki olduğu (p=0.000), bu süreler arttıkça bakım davranışlarının olumsuz algılandığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de ilk defa infertilite tedavisi gören kadınların algıladıkları bakım davranışları değerlendirilmiş, sonuçta kadınların bakım davranışı algısı ortalamanın üzerinde ancak iyileştirilmesi gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: davranış, hemşirelik bakımı, infertilite kadın


Determination of the Caring Behaviors and Affecting Factors Women Perceived During Infertility Treatment

Nisa Gülpınar1, Sibel Başkaya1, Ziya Yeşilbudak1, İlkay Boz2
1Not working
2Akdeniz University Nursing Faculty

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the care behaviors and affecting factors perceived by women during infertility treatment.
METHODS: The descriptive study was conducted with 240 women during infertility treatment. The data were collected through a face-to-face interview with the Caring Behaviors Inventory-24 with a 13-questions personal identification form. Number, percentage, t test, one way variance analysis and correlation tests were used in the analysis of the data.
RESULTS: The average score of the Caring Behaviors Inventory was 4.45±1.26 and they perceived the caring behaviors above the average. The mean of the assurance subscale was 4.49±1.33, the mean of knowledge and skill subscale was 4.89±1.25, the mean of respectful subscale was 4.17±1.36 and the mean of connectedness subscale was 4.26±1.34. The highest caring behaviors were found to be perceived knowledge and skills and the lowest were respectful. There was a statistically significant opposite correlation between marital status, infertility diagnosis and treatment duration (p = 0.000), and caring behaviors were negatively perceived as these durations increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the first time in Turkey, caring behaviors were evaluated during infertility treatment and it was determined that the perception of caring behaviors is on average, but need improvement.

Keywords: behavior, infertility female, nursing care


Nisa Gülpınar, Sibel Başkaya, Ziya Yeşilbudak, İlkay Boz. Determination of the Caring Behaviors and Affecting Factors Women Perceived During Infertility Treatment. HEAD. 2019; 16(1): 21-26

Sorumlu Yazar: İlkay Boz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.