Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri ve Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 342-348 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.98475  

Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri ve Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kenan Gümüş1, Seval Keloğlan1, Gonca Üstün1, Şeker Durmuş2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Amasya
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Amasya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin problem çözme becerilerini ile otomatik düşünceleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel ve korelasyonel olarak Ağustos-Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma örneklemini bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 112 hemşire oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik form, Problem Çözme Envanteri ve Otomatik Düşünceler Ölçeği kullanılarak elde edildi ve veriler istatistik paket program (SPSS 20.0) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Servis yönetici hemşirelerinin servis hemşirelerine göre problem çözme, yaklaşma kaçınma ve kişisel kontrol becerilerinin daha yüksek olduğu bulundu (p<.05). Hemşirelik mesleğinin kendisi için uygun olmadığını düşünen ve mesleğinden memnun olmadığını ifade eden hemşirelerin otomatik düşünce düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edildi (p<.01). Hemşirelerin problem çözme envanteri ve otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (rs=0.259, p<.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, hemşirelerin problem çözme becerilerinin, yönetici konumunda olmaktan ve mesleklerine ilişkin otomatik düşüncelerinden etkilendiğini göstermektedir. Hemşirelerin problem çözme becerilerini artıracak ve mesleklerine ait otomatik düşüncelerini azaltacak uygulamaların faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otomatik düşünce, yönetici hemşire, hemşire, problem çözme.


Evaluating the Relationship between Nurses’ Problem-Solving Skills and Automatic Thoughts

Kenan Gümüş1, Seval Keloğlan1, Gonca Üstün1, Şeker Durmuş2
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Amasya University, Amasya, Turkey
2Amasya University Sabuncuoglu Serefettin Research Hospital, Amasya/turkey.

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the relationship between nurses’ problem-solving skills and automatic thoughts.
METHODS: This study was conducted as descriptive, cross-sectional, and correlational study between August and December 2016. The sample of the study comprised 112 nurses working at a training and research hospital. The Problem Solving Inventory, the Automatic Thoughts Questionnaire, and a sociodemographic form prepared by the researchers were used to gather the data. The data were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 20.0.
RESULTS: It was found that problem-solving, approach-avoidance, and personal control skills of nurse managers were higher than those of clinical nurses (p<.05). The nurses who thought that nursing was not an appropriate profession for themselves and said that they were not satisfied with their profession had higher levels of automatic thought (p<.01). There was a positive and significant low correlation between the scores obtained by the nurses from the Problem Solving Inventory and Automatic Thoughts Questionnaire (rs=0.259, p<.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that nurses’ problem-solving skills were affected by working in the position of manager and by automatic thoughts about their profession. It is thought that practices to increase nurses’ problem-solving skills and to reduce their automatic thoughts about their professions will be beneficial.

Keywords: Automatic thought, manager nurse, nurse, problem solving.


Kenan Gümüş, Seval Keloğlan, Gonca Üstün, Şeker Durmuş. Evaluating the Relationship between Nurses’ Problem-Solving Skills and Automatic Thoughts. HEAD. 2020; 17(4): 342-348

Sorumlu Yazar: Kenan Gümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.