Hemşirelik Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler [HEAD]
HEAD. 2020; 17(4): 335-341 | DOI: 10.5222/HEAD.2020.99907  

Hemşirelik Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler

Nil Küçük Yüceyurt, Hülya Kaya
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Elektromanyetik kirlilik, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip elektrik ve manyetik alan bileşeni dalgalarının oluşturduğu alanın limit değerlerin üzerinde olmasıdır. Gelecekte sağlık hizmeti verecek olan hemşirelik öğrencilerinin elektromanyetik kirliliğin farkında olarak mezun olmaları toplumsal ve bireysel sağlık açısından önemlidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırmaya gönüllü 906 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin elektromanyetik kirlilik farkındalığının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Bilgi Formu ve Elektromanyetik Kirlilik Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, elektromanyetik kirlilik ve ekosistem, elektromanyetik kirlilik algısı, elektromanyetik kirliliğin sağlık üzerine etkisi, elektromanyetik kirlilik farkındalığı alt boyutlarından oluşmaktadır. Veriler, etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra katılımcılardan bilgilendirilmiş onamları alınarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 21.00 paket programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımları) yanı sıra parametrik ve nonparametrik testler kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin büyük çoğunluğu kadındır ve yarısından fazlası apartman dairesinde yaşamaktadır. Öğrencilerin %71.3’ü elektromanyetik kirlilik ile ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Elektromanyetik kirliliğe yönelik önlem almada öğrencilerin çoğunluğu, sorumluluğun bireylere ait olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %98.8’i cep telefonu/bilgisayar kullandığını, ancak kullananların %90’ı SAR değerine dikkat etmediğini belirtmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin elektromanyetik kirlilik konusunda farkındalıkları iyi ancak geliştirilebilir düzeyde bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik öğrencilerinin elektromanyetik kirlilik konusunda farkındalıklarını geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik dalgalar, farkındalık, hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, kirlilik, sağlık.


Nursing Students’ Awareness of Electromagnetic Pollution and Affecting Factors

Nil Küçük Yüceyurt, Hülya Kaya
İstanbul University- Cerrahpasa Florence Nightingale Nursing Faculty

INTRODUCTION: Electromagnetic pollution results from an electric and magnetic field being over the limit of the area formed by the component waves and has negative impacts on the environment and human health. It is important for social and individual health that nursing students, who will provide healthcare in the future, be aware of electromagnetic pollution.
METHODS: This descriptive study was conducted with 906 nursing students who volunteered to participate. The study aimed to determine nursing students’ awareness of electromagnetic pollution and related factors. An information form and the Electromagnetic Pollution Awareness Scale were used as data collection tools. The scale consists of subdimensions concerning electromagnetic pollution and ecosystem, electromagnetic pollution perception, effects of electromagnetic pollution on health, and electromagnetic pollution awareness. In the evaluation of the data obtained by using the SPSS 21.00 package program, descriptive statistical methods (average, standard deviation, frequency and percentage distributions) and parametric and nonparametric tests were used.


RESULTS: The majority of students were women, and more than half lived in an apartment. Of the students, 71.3% stated they had knowledge about electromagnetic pollution. The majority of the respondents thought that the responsibility for electromagnetic pollution belonged to individuals. Of the students, 98.8% stated that they used mobile phones/computers, but 90% of them did not pay attention to SAR values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The students’ awareness about electromagnetic pollution was found to be good but developable. In line with the results, it is recommended that studies be conducted aimed at improving nursing students’ awareness about electromagnetic pollution.

Keywords: Electromagnetic waves, awareness, nursing, nursing students, pollution, health.


Nil Küçük Yüceyurt, Hülya Kaya. Nursing Students’ Awareness of Electromagnetic Pollution and Affecting Factors. HEAD. 2020; 17(4): 335-341

Sorumlu Yazar: Hülya Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.