HEAD: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörün kaleminden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV
VKV

Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi
Investigation of Nursing Students' Awareness of Nursing Practice Based on Evidence
Ece Kurt, Ayten Zaybak
doi: 10.5222/HEAD.2019.276  Sayfalar 276 - 281

6.
Kanser Tanısı Konmuş Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Bakım Yükleri ile Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Care Burden and Anxiety Levels of Parents Who Have Child Who were Diagnosed With Cancer
Selmin Köse, Azime Türköz Arar, Gülay Yıldırım
doi: 10.5222/HEAD.2019.282  Sayfalar 282 - 287

7.
Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Terapötik Oyunu Kullanma Durumları
The Nurses' Liking Levels of Children and Therapeutic Play Using
Deniz Yiğit, Emel Sezici, Ayfer Açıkgöz
doi: 10.5222/HEAD.2019.288  Sayfalar 288 - 294

8.
Akran Eğitiminin Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Etkisi
The Effect of Peer Education on the Teaching of Nursing Skills
Deniz Öztürk, Zehra Göçmen Baykara
doi: 10.5222/HEAD.2019.295  Sayfalar 295 - 300

9.
Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Koruma ve Sürdürme Durumları ile Etkileyen Faktörler
The Status of Protecting and Maintaining Patient Privacy of Nurses and Affecting Factors
Gül Güneş Çelik, İsmet Eşer, Elem Kocaçal Güler
doi: 10.5222/HEAD.2019.301  Sayfalar 301 - 305

10.
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz Yeterlik Düzeyinin Eğitim Stresi Üzerine Etkisi
Effects On The Educational Stress Of The Self-Efficacy Level Of Nursing Students
Seda Göger, Ayşe Çevirme
doi: 10.5222/HEAD.2019.306  Sayfalar 306 - 312

11.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ebeveyn Memnuniyet Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
The Adaptation of the Empowerment of Parents in the Intensive Care-Neonatology: Validity and Reliability Study
Selvinaz Albayrak, Lale Ayşegül Büyükgönenç
doi: 10.5222/HEAD.2019.313  Sayfalar 313 - 323

DERLEME
12.
Multipl Sklerozlu Bir Olguda Neuman Sistemler Modeli’nin Uygulanması
The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis
Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam
doi: 10.5222/HEAD.2019.324  Sayfalar 324 - 329

13.
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünlerinin Etkisi
Effects Of Antimicrobial Medical Textile Products In Reducing Surgical Area Infections
Semra Eyi
doi: 10.5222/HEAD.2019.330  Sayfalar 330 - 337

14.
Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Güçlendirme Programı ve Hemşirelik
The empowerment program for women exposed to domestic violence and nursing
Emel Bahadır Yılmaz, Fatma Öz
doi: 10.5222/HEAD.2019.338  Sayfalar 338 - 342

15.
Dünyada ve Türkiye’de Okul Hemşireliğinin Gelişimi
Development of School Nursing in the World and Turkey
Makbule Tokur Kesgin, Songül Çağlar
doi: 10.5222/KUHEAD.2019.343  Sayfalar 343 - 352

16.
Konjenital Osteopetrozis ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Congenital Osteopetrosis and Nursing Care: Case Report
Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe
doi: 10.5222/KUHEAD.2019.353  Sayfalar 353 - 360

17.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunum
Nursing Care According to Functional Health Patterns in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Case Report
Fadime Yel, Hilal Uysal
doi: 10.5222/KUHEAD.2019.361  Sayfalar 361 - 367

18.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.