HEAD: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV-1
VKV-1

Sayfa IV

5.
VKV-2
VKV-2

Sayfa V

ARAŞTıRMA MAKALESI
6.
Gebe kadınlarda gebelik algısının stres, demografik ve obstetrik özellikler açısından incelenmesi
An analysıs of pregnancy perceptıon of pregnant women ın terms of stress, demographıc and obstetrıc characterıstıcs
Anayit Margirit Coşkun
doi: 10.5222/HEAD.2020.001  Sayfalar 1 - 8

7.
Doğu Ontario Çocuk Hastanesi Ağrı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale: The Study of Validity and Reability
Aylin Kurt, Müge Seval, Ceyda Afacan
doi: 10.5222/HEAD.2020.009  Sayfalar 9 - 16

8.
Hemşirelik Öğrencilerinin Reçetesiz İlaç Kullanma Durumları
Nonprescription Drug Usage Among Nursing Students
Semra Açıksöz, Gönül Kurt, Merve Seyfi
doi: 10.5222/HEAD.2020.017  Sayfalar 17 - 23

9.
İzmir ilinde takip edilen tip 1 diyabetli çocuklarin epidemiyolojik özelliklerinin incelenmesi
Studying the epidemiologic characteristics of children with type-i diabetes followed in izmir
Nazlı Şebnem Çarkçı, Süheyla Altuğ Özsoy
doi: 10.5222/HEAD.2020.024  Sayfalar 24 - 31

10.
Cerrahi Servislerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algılamaları İle Memnuniyet Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of The Relationship Between Perception of Nursing Quality and Satisfaction Status of Patiens Hospitalized in Surgical Services
Özlem Kersu, Selda Mert Boğa, Nedime Kosgeroglu, Aylin Aydın Sayilan, Gonca İlter, Canan Baydemir
doi: 10.5222/HEAD.2020.032  Sayfalar 32 - 39

11.
Hastanede Yatan 7-17 Yaş Grubundaki Çocuk ve Ergenlerin Hemşire Algısına İlişkin Metaforların Belirlenmesi
Determination of the Metaphors About Nurse Perception of 7-17 Age Hospitalized Children and Adolescents
sibel küçük, Kadriye Demır, Dilek Uludaşdemir
doi: 10.5222/HEAD.2020.040  Sayfalar 40 - 45

12.
Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasında Ventrogluteal Bölgeyi Kullanmama Nedenleri
The Reasons for The Nurses not to Use Ventrogluteal Region in Intramuscular Injection Administration
Serpil Sü, Ebru Bekmezci
doi: 10.5222/HEAD.2020.046  Sayfalar 46 - 50

DERLEME
13.
Kanser Deneyiminde Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Büyümeyi Artırıcı Yapılandırılmış Grupla Güçlendirme Programı
Structured Group Empowerment Program in Cancer Experience to Improve Resilience and Posttraumatic Growth
Yeter Snem Üzar Özçetin, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5222/HEAD.2020.051  Sayfalar 51 - 58

14.
Kanser Hastalarında Kemoterapi Tedavisine Bağlı Gelişen Periferal Nöropatinin Yönetiminde Kanıta Dayalı Tamamlayıcı Yaklaşımlar
Evidence Based Complementary Approaches in the Management of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Cancer Patients
Emel Emine Özdemir Kayıkçı, Gülbeyaz Can
doi: 10.5222/HEAD.2020.059  Sayfalar 59 - 65

15.
Uçuş hemşireliği: Norveç ve Avustralya örneği
Flight nursing: The example of Norway and Australia
Manar Aslan, Ergin Toros
doi: 10.5222/HEAD.2020.66  Sayfalar 66 - 72

16.
Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hasta Bireylerin Yaşamı Sürdürme Nedenleri ile İntihar Davranışı Arasındaki İlişki: Sistematik Derleme
The Investigation of The Relationship Between Reasons for Living and Suicidal Behavior in Psychiatric Inpatients: A Systematic Review
Reyhan Eskiyurt, Birgül Özkan
doi: 10.5222/HEAD.2020.073  Sayfalar 73 - 82

OLGU SUNUMU
17.
Neuman Sistemler Modeline Göre Peritoneal Karsinomatozisli Hastanın Bakımı: Olgu Sunumu
Care of Peritoneal Carcinomatosis Patient According to Neuman System Model: Case Report
Emine Arıcı, Gülten Güvenç, Emine İyigün
doi: 10.5222/HEAD.2020.083  Sayfalar 83 - 90

18.
Hemşirelik Modeli ve Bakım: Kısa Barsak Sendromu Tanılı Bir Bebeğin Levine Koruma Modeli İle Değerlendirilmesi
Nursing Model and Care: Evaluation of a Diagnosed Infant with Short Bowel Syndrome by Levine Protection Model
Merve Gümüş, Yasemin Yıldırım, Fisun Şenuzun Aykar, Çiçek Fadıloğlu
doi: 10.5222/HEAD.2020.091  Sayfalar 91 - 97 
Copyright ©
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.